Nalle puhin ajatuksia rakkaudesta kipu orgasmin jälkeen

Tämä vahvistaa supistuksia Hirschbacher Synnyttäjän oksitosiinin ja beta-endorfiinien korkea taso lisää veren pakkautumista emättimen verisuonistossa saaden sen turpoamaan ja laajenemaan samaan tapaan kuin siittimen erektiossa helpottaen vauvan syntymisen ilman repeämiä Gaskin , Tila on verrattavissa seksuaalisen kiihottumisen tilaan.

Ekstaattiseen ponnistamiseen on kulttuurisesti haluttu puuttua muuttamalla ponnistaminen tahdonalaiseksi Odent , Naisen oma keho on keskeinen toimija ja voimavara äidiksi tulemisen eri vaiheissa. Pienevien resurssien synnytys- ja perhevalmennus julkisessa terveydenhuollossa tarjoaa yhä vähemmän välineitä syventää synnyttämisen ymmärtämistä. Ryhtyessäni ideoimaan opinnäytetyötäni käytin lähtökohtana ristiriitaa synnytys- ja perhevalmennuksen ja sen tavoitteiden välillä.

Tavoitteena on luoda vanhemmille uskoa omasta pärjäämisestään synnytyksessä, saada äideille myönteinen halu synnyttää ja antaa vanhemmille riittävästi tietoa, jotta he osaavat tehdä omaa synnytystään koskevia päätöksiä.

Tavoitteena on myös valmistaa vanhempia tulevaan synnytystapahtumaan sekä pyrkiä vähentämään ja jopa estämään synnytyspelkoja psyykkisen valmentautumisen avulla. Synnytys- ja perhevalmennuksentavoitteita ja toivottuja sisältöjä tarkastellessani kiinnitin huomiota naisen oman kehon merkityksen vähäisyyteen niin tavoitteissa, toiveissa että suosituksissa.

Myönteinen halu synnyttää, synnytyspelkojen lievittyminen, usko omasta pärjäämisestä jää helposti hurskaaksi toiveeksi, joka kiteytyy tehokkaan kivunlievityksen suunnittelun tuomaksi turvaksi. Pelon taustalla voi olla paljonkin syitä mutta usein esille tuotu on pelko hallinnan menettämisestä tai huonosta kohtelusta Saisto , Kohdeanalyysi Pohdin sopivia tapoja tuoda opinnäytetyöni aiheeseen Naisen omat synnytykseen ja vastasyntyneen vastaanottamiseen kuuluvat hormonaaliset voimavarat liittyvää materiaalia julki.

Ensimmäinen ajatus oli asiaa käsittelevä kurssi. Toinen ajatus oli materiaalin tuottaminen kurssille. Oma haasteensa olisi myös ollut kurssin käytännön toteuttaminen ja osallistujien tavoittaminen. Opintoihini liittyvällä tuotekehitysopintojaksolla oivalsin lehtiartikkeleiden mahdollisuuden.

Aihepiiristä kiinnostuneet löytyisivät todennäköisesti Aktiivinen synnytys ry: Aktiivinen synnytys ry on ympäri maata toimiva naisten verkosto, joka pyrkii uudistamaan synnytyskulttuuria naisten, lasten ja perheiden tarpeita huomioivaksi. Yhdistyksen tavoitteena on rohkaista naista ottamaan vastuuta synnytyksestään ja etsiä omaa tapaansa olla raskaana ja synnyttää.

Yhdistyksen tärkeä tavoite on myös tietoon perustuvien valinnanmahdollisuuksien lisääminen. Jäsenlehti Sydänääni ilmestyy täysin vapaaehtoisin voimin kertaa vuodessa.

Luonnosteluvaihe Luonnosteluvaiheessa jatkoin aihepiiriä käsittelevien kirjojen lukemista, joista löysin perusteluja lehtiartikkeleideni aiheiden valinnoille. Sitä vastoin tutustuessani aihetta sivuaviin opinnäytetöihin ja esim.

Aikakauskirja Duodecimin artikkeleihin havaitsin pian, että itse tuotteeseen eli lehtiartikkeleihin niistä ei juuri ole apua. Niiden perusteella sain kuitenkin uskoa omalle aihevalinnalleni. Tutustuin myös voimaantumisen teoriaan. Voimaantuminen, empowerment voidaan määritellä ihmisestä itsestään lähteväksi henkilökohtaiseksi ja sosiaaliseksi prosessiksi. Siihen kuuluu sekä intrapersoonallnen prosessi eli luottamus itseen, merkityksellisyyden kokeminen, valinnan vapaus ja vaihtoehtojen näkeminen että interpersoonallinen prosessi eli kuunteleminen, avoin kommunikaatio, valinnan vapaus, myönteinen, turvallinen ja kunnioittava ilmapiiri Siitonen , 90 Siitonen on kuvannut voimaantumisen prosessia väitöskirjassaan.

Voimaantunut ihminen on löytänyt omat voimavaransa. Hän on itse itseään määräävä ja ulkoisesta pakosta vapaa. Voimaantumisprosessissa toinen ihminen ei ole häntä voimaannuttanut, vaan hän on itse tullut voimaantuneeksi. Voimaantuminen on prosessi jonka kannalta toimintaympäristön olosuhteet voivat olla merkityksellisiä, ja tämän vuoksi voimaantuminen voi olla jossain tietyssä ympäristössä todennäköisempää kuin toisessa.

Siitonen , Voimaannuttavaa prosessia auttaa tieto ja kokemus oman kehon tarkoituksenmukaisuudesta Haapio ym. Mielestäni voimaantuminen on kuitenkin paitsi mahdollista myös oikeastaan äidiksi tulemisen ydintehtävä.

On ristiriitaista jos tuossa vaiheessa omia voimavaroja ei tuoda esille. Voimaantuminen ja voimavarojen löytäminen synnyttäjän omasta fysiologiasta sopivat mielestäni hyvin projektin viitekehykseksi.

Kehittelyvaihe Kehittelyvaiheen aikana suunnittelin kirjoittavani seitsemän artikkelia koska olisin toivonut voivani käsitellä synnyttämistä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Vähitellen artikkelit supistuivat kahteen ja valitsin synnytyksen fysiologiaan liittyvän oksitosiinin sekä ensimaidon. Niihin molempiin on kautta aikojen kulttuurisesti puututtu erilaisten sääntöjen, riittien ja käytänteiden avulla.

Vincent Priya , , Odent , Odent , 5. Havaitsin myös, että tarvitsin lehtiartikkeleita varten paitsi tietoa myös sen prosessointia eikä aikaa ollut tarpeeksi kaikille aiheilleni. Sain lopulliselle aiheenvalinnalleni tukea myös kätilöharjoitteluistani Tukholmassa keväällä ja Saksassa syksyllä Tukholmassa Karoliininen sairaala tukee vahvasti ihokontaktia ja varhaista imetystä.

Kaikilla perheillä on oma huone, sekä synnyttäneiden osastolla ja myös vastasyntyneiden teho-osastolla. Gemeischaftskrankenhaus Herdeckessä puolestaan synnyttäjän oman rauhan ja vaistonvaraisuuden tukeminen koetaan tärkeäksi. Synteettistä oksitosiinia siellä ei anneta rutiininomaisesti lainkaan ja periaatteena on, ettei äitiä ja vastasyntynyttä eroteta toisistaan.

Mikäli vauva tarvitsee heti syntymän jälkeen tehostettua hoitoa tulevat lastenlääkäri ja tehohoitaja antamaan sitä synnytyssaliin. Synnytyspaikalla, sairaalan rutiineilla ja toimintatavoilla on suuri vaikutus siihen, miten vastasyntyneen, äidin ja isän symbioosi toteutuu Koskinen , Perhehuoneiden yksityisyys ja intimiteetti rohkaisevat ihokontaktiin ja vauvantahtiseen imetykseen Odent , Perhehuoneet ovat tästä syystä synnyttäneiden osastolla kysyttyjä, mutta mikä kotona on aivan normaali asia voi sairaalassa olla vaikeasti järjestettävissä.

Synnyttäminen ja äidiksi tuleminen ei kuitenkaan ole suoritus, jossa voisi pyrkiä täydellisyyteen. Valmiiden vastausten sijasta toivon artikkeleideni avulla herättäväni ajatuksia ja kysymyksiä naisen omista synnytykseen ja vastasyntyneen vastaanottamiseen kuuluvista hormonaalisista voimavaroista. Viimeistelyvaihe Terveysaineiston laatukriteerien mukaisesti pyrin tekstin helppolukuisuuteen ja selkeyteen.

Terveysaineiston tulisi sisältää virheetöntä ja ajantasaista tietoa. Haasteena oli kirjoittaa kiinnostavasti ja herättää lukijan kiinnostus ja uteliaisuus aihetta kohtaan.

Usein juuri otsikko herättää uteliaisuuden. Otsikon tulee kertoa sisällöstä oleellinen mutta se saa olla myös yllätyksellinen. Artikkelin alkuun nostettu avainajatus voi niin ikään herättää kiinnostuksen aihetta kohtaan.

Kappaleiden otsikointi selventää sisältöä ja auttaa lukijaa myös artikkelin kokonaiskuvan hahmottamisessa. Pitkiä yhtäjaksoisia tekstipätkiä pyrin välttämään jotta lukeminen olisi helpompaa. Samasta syystä pyrin myös välttämään sivulauseiden viidakkoa ja pitämään lauseet suhteellisen lyhyinä.

Vieraskielisille sanoille olen enimmäkseen löytänyt suomenkielisen vastineen. Artikkeleiden aineisto on enimmäkseen englanninkielistä mutta myös ruotsi ja saksa ovat edustettuina. Aineiston kääntäminen vaati asiasisällön kokonaisuuksien hallintaa joka ei välttämättä heti ensimmäisellä lukukerralla auennut. Sanasto ei ole yleiskieltä vaan vaatii ammattikielen hallintaa. Kohderyhmälle artikkeleiden asiasisältö on todennäköisesti ainakin osittain tuttua.

Toisaalta se toi myös haastetta kirjoittaa kiinnostavasti mahdollisesti jo tutusta aiheesta ja tuoda siihen jotain uuttakin näkökulmaa. Lähdeluettelo on kummankin artikkelin lopussa. Julkaistavaan tekstiin ei tule lähdeviitteitä. Ne ovat kuitenkin toimituksen tiedossa. Loppuraportin liitteenä olevassa valmiissa tuotteessa ne on jätetty tekstiin jotta niiden oikeellisuus voidaan halutessa tarkistaa. Kriteerit Ominaisuus Tavoitteet Luotettavuus Tieto perustuu asiantuntijoiden Materiaaliin voi luottaa artikkeleihin, joita on kuvattu tietoperustassa ja jossa on lähdeluettelo Teksti on helppolukuista Tekstin käsitteet ovat helposti Lukija kokee ahaa ymmärrettäviä elämyksen Teksti on johdonmukaista Sisältö on kiinnostava ja siinä Lukijassa herää ja selkeästi jaoteltua on uutta tietoa kysymyksiä Luin artikkeleita varten vieraskielistä aineistoa eikä sen kääntäminen sujuvaksi kieleksi ollut helppoa.

Niinpä artikkeleiden kirjoittamisessa meni aikaa melkein kaksi vuotta. Niiden kirjoittamisen kannalta oli kuitenkin hyvä, että tein prosessin aikana kätilöharjoittelua Tukholmassa synnyttäneiden osastolla ja saksalaisen sairaalan synnytyssalissa. Niiden hoitokulttuurit vastasivat projektini aihepiiriä hämmästyttävän hyvin. Projektin eteneminen alkoi projektisuunnitelman tekemisellä. Tavoitteet ja tuotos muuttuivat jonkin verran tuosta suunnitelmasta.

Se ei kuitenkaan ollut ongelma koska tarjosin artikkeleita julkaistavaksi vasta kun ne olivat valmiit. Suunnitellut tuntimäärät ylittyivät reilusti. Ideointiin suunnitellut kymmenen 10 tuntia sekä projektisuunnitelmaan varatut kaksikymmentä 20 tuntia toteutuivat.

Kirjallisuuteen tutustumiseen ja aiheeseen perehtymiseen suunnitellut kaksisataa tuntia ylittyivät reilusti. Lehtiartikkeleita kirjoitin noin sataviisikymmentä tuntia. Jouduin palaamaan aineistoon koko ajan kirjoitustyötä tehdessäni. Suunnitellut sata tuntia aioin käyttää loppuraportin kirjoittamiseen mutta se ylittyi lähes puolella. Koska tein projektia yksin, oli aikatauluttaminen liiankin joustavaa. Tukiryhmältä sain arvokasta tukea loppuraportin kirjoitusvaiheessa.

Ohjausryhmän avulla tutustuin projektin tekemiseen sekä sain ohjausta suunnitelmallisesta työskentelystä. Projektin rahoituksesta vastasin itse.

Suurimmat menoerät tulivat tuotteen aineistoon kuuluvien kirjojen hankkimisesta Tuotteen arviointi Lehtiartikkeleiden kirjoittaminen vaati minulta jatkuvaa prosessointia.

Sisältö ja otsikot elivät koko ajan. Aineistoa oli paljon ja oli joskus vaikeaa päättää, artikkeleiden sisällöistä ja siitä mitä tuoda niissä esille ja miten ilmaista sisältö parhaalla mahdollisella tavalla. Artikkelit ovat tietopainotteisia Lehtijutun kirjoittaminen vaatii sen kirjoittamista useaan kertaan. Näin kävi myös tahattomasti koska toinen artikkeleista hävisi muistitikultani, kun se oli melkein valmis.

Jouduin käytännössä kirjoittamaan artikkelin uudestaan. Artikkelit julkaistaan vasta loppuraportin kirjoittamisen jälkeen, joten en ehdi keräämään palautetta lukijoilta etukäteen tekemälläni kyselyllä. Toivon niiden avulla vaikuttamaan asenteisiin ja uskon, että sillä on perinteisen lehtijutun avulla mahdollista toteutua. Halusin myös tarjota tietoa. Nojauduin siinä luotettaviin lähteisiin, joissa oli toisiaan tukevaa tietoa. Muutokset synnytysympäristössä jäävät todennäköisesti edelleen synnyttäjän vastuulle.

Toivon kuitenkin, että rohkeus oman kehon kuunteluun kasvaa. Halusin, että materiaali lähtisi voimavarakeskeisesti synnyttäjästä itsestään. Synnyttäjän fysiologian lisäksi voimavaroja voisi etsiä myös esim anatomiasta, ympäristöstä, kulttuurin merkityksestä tai historiasta. Mielenkiintoista olisi tutkia myös kätilön mahdollisuuksia tukea fysiologista synnytystä. Michel Odent pitää kätilön parhaimpana taitona pitää suunsa kiinni ja luottaa synnyttäjään - aivan kuten synnyttäjäkin luottaa kätilöön Odent , 10 Mielenkiintoista olisi myös tutkia kätilötyön kulttuurisia juuria onko kätilö perinteisesti ollut synnyttäjän suojelija vai aktiivinen synnytyksen nopeuttaja ja ohjaaja.

Yhteisö on perinteisesti antanut kätilölle tehtäviä, jotka saattavat olla ristiriidassa synnyttäjän suojelemisen kanssa Odent , Aiheiksi valikoituivat naisen luonnollinen oksitosiini synnytyksen aikana ja vastasyntyneen ensimaito. Naisen luonnollisesta oksitosiinia käsittelevän artikkelin nimesin Oksitosiinia, kiitos!

Se on avulias ja myönteinen hormoni, joka vaikuttaa meissä elämämme onnellisina aikoina. Seksuaalisuuden ja synnyttämisen välinen yhteys kirkastui entisestään artikkelia kirjoittaessani. Synnytämme todellakin seksuaalisella elimellämme. On myös lohdullista ymmärtää että hormonaalisesti vauva syntyy maailmaan rakkauden voimasta. Ensimaitoa käsittelevän artikkelin nimesin otsikolla Ensimaito luonnon oma lääkeresepti liite3.

Nimi kuvastaa ensimaidon koostumusta jota on synteettisesti mahdotonta korvata. Äiti voi tarjota vastasyntyneelle maailman ehkä terveellisintä ravintoa. Silti läheskään kaikki synnyttäjät eivät tiedä ensimaitoa olevan edes olemassa. Vauvani on nälkäinen koska maito ei ole vielä noussut on usein kuultu kommentti synnyttäneiden osastolla.

On turvallista ymmärtää, että heti syntymän jälkeen vauva ja äiti pyrkivät keskinäiseen fysiologiseen harmoniaan ja symbioosiin. Ihokontakti on todellakin hoitokeino sekä vastasyntyneelle että äidille. Kulttuurisesti mielenkiintoista on, että ensimaidon ja synnyttäjän hormonitasapainon häiriöttömään erittymiseen on yleisesti haluttu puuttua jo kauan ennen nykyisen lääketieteellistetyn synnyttämisen valtakautta.

Vaistonvarainen käyttäytyminen on usein hylätty kulttuurin ja yhteisön muiden tarkoitusperien edistämiseksi. Kätilöt ovat tässä olleet avainasemassa. Paljon riippuu kätilöistä nytkin, mitä vaistonvaraisuudelle tapahtuu tulevaisuudessa. Itse toivon voivani jatkaa aiheen parissa, tavalla taikka toisella.

En barnmorskas tankar, råd och erfahrenheter. Bohdal, J haastattelu Colson S D. Your guide to a safe, satisfying and pleasurablebirthexerience USA: Gaskin, I M Birth Matters. A midwife s manifesta USA: Athenaeum Press Ltd Haapio, S. Hirschbacher, C Umsicht und Vorsicht statt Routine. Osaamisen tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla Helsinki: Odent, M Childbirth in the age of plastics. Odent,M The Functions of Orgasms.

The highway to transcendence London: Odent, M Entering the world. The De-Medicalization of childbirth. Viitattu Rautaparta, M Raskaus, synnytys, äitiys. Äidiksi omaa kehoa kuuntelemalla. Teoksessa Maye s Midwifery. A Textbook for Midwives. Sutela-Tervonen AM Ensimmäinen kosketus. Normal Birth a Movement standing still. Vol 9 no Uvnäs-Moberg, K Rauhoittava kosketus. Oksitosiinin parantava vaikutus kehossa Helsinki: Element Books Ltd A method for enabling early self-regulation. Att Föda Bonnier Fakta.

Läheisyydestä syntyy luottamus ja luottamus tekee vahvaksi Hyvin etenevän synnytyksen taustalla on synnyttäjän omien synnytyshormonien tasapaino. Tuo tasapaino on evoluution mukanaan tuoma turva lisääntymisen suojelemiseksi. Länsimaisessa synnytyskulttuurissa synnyttäjän ja syntyvän lapsen turvallisuus on ammattilaisten vastuulla mutta kuten koko ihmisen evoluution ajan itse synnytystyön tekee edelleen synnyttäjä.

Synnyttäjän oman hormonitasapainon vaaliminen unohtuu kuitenkin usein tehokkaampina pidettyjen toimien alle. Turvallisuutta vaistonvaraisuudesta Hormonitasapainoa horjuttaa helposti se, että sairaalassa synnyttämiseen joudutaan puuttumaan ja sitä kontrolloimaan monin tavoin.

Huolimatta sairaaloiden tarjoamasta kattavasta lääkkeellisestä kivunlievityksestä esim. Vauvan sydänääniä on sairaa-. Synnytyksen kulkua vauhditetaan synteettisellä oksitosiinihormonilla. Imetyksen käynnistyminen ja erityisesti sen jatkuminen tuottaa ongelmia ilman sairaalarutiinien muuttamista. Onko se hinta, jonka olemme joutuneet maksamaan länsimaisesta alhaisesta äiti- ja lapsikuolleisuudesta vai voisiko hormonitasapainon merkityksen parempi ymmärtäminen tuoda mukanaan vanhaa, toimivaa ja luonnon testaamaa tukea synnyttäjälle ja vastasyntyneellle?

Voisimmeko saada molemmat sekä luonnon että lääketieteen tuoman turvallisuuden? Tuo kysymys vei minut tutustumaan antroposofiseen kätilötyöhön Gemeinschaftskrankenhaus Herdecken synnytyssaliin. Syksyllä tein siellä kolmen kuukauden pituisen harjoittelun osana kätilöopintojani. Antroposofinen hoito perustuu laajennettuun lääketieteeseen, jossa koululääketieteen lisäksi käytetään antroposofisia luonnonlääkkeitä ja terapioita. Sairaalan sijainti, arkkitehtuuri ja sisustus kertovat läheisestä suhteesta luontoon.

Sairaalan tarjoama yksilöllinen, asiakkaan kohtaamiseen pyrkivä hoitokulttuuri kuvastaa antroposofista ihmiskäsitystä. Synnytyssalissa kysyin sinne tulleilta naisilta miksi he olivat valinneet juuri Herdecken sairaalan lapsensa synnytyspaikaksi eikä jotain toista alueen monista sairaaloista. Poikkeuksetta syynä oli sairaalan ihmisläheinen maine ja luonnonmukaisuuden mahdollisuus.

Osalla oli aikaisempi kokemus jonkin toisen sairaalan kalseasta rutiininomaisuudesta ja itsemääräämisoikeuden menettämisestä. Synnyttäminen on toki muuttunut Herdeckessäkin. Aikaisemmin ei ollut niin kiire. Me keskustelimme paljon äitien kanssa, he saivat enemmän läsnäoloa vaikkakin valinnanmahdollisuuksia oli vähemmän muisteli kätilö Elisabeth Silka. Nykyään puutun synnytyksen ponnistusvaiheeseen mahdollisimman vähän. Olen huomannut, että usein se sujuu hyvin niinkin kertoo vuosikymmeniä kätilönä toiminut Silka.

Vielä 25 vuotta sitten synnyttäjät olivat valmistautuneita kestämään synnytyskipua eivätkä he vaatineet mitään erityistä. He synnyttivät selällään ja esim. Vastasyntyneet kuitenkin kärsivät enemmän neurologisista oireista tästä syystä en kaipaa entisiin mataliin keisarileikkausmääriin. Sairaalan toimintatapoja kehittämällä voidaan kuitenkin pyrkiä tukemaan itse synnyttämistä niin, että synnytys edistyy hyvin eikä sen kulkuun tarvitse puuttua sanoo synnytyssalissa 35 vuotta työskennellyt kätilö Jutta Bohdal.

Tarvetta muutokselle on ja Herdeckessä siihen on herätty. Herdecken kätilöiden käsiin syntyy vuosittain n lasta. Määrä on kasvanut vuosien varrella. Synnytyssaleja on neljä ja ne on nimetty ilmansuuntien mukaan.

Kätilöitä on vuorossa vain kaksi, vaikka työtä olisi ainakin kolmelle. Kätilöt organisoivat osaston toiminnan, hoitavat synnytykset ja niiden jälkeisen välittömän synnyttäjän ja vastasyntyneen seurannan ja hoidon, myös heti keisarileikkauksen jälkeen.

Leikkaussali sijaitsee keskellä synnytysosastoa. Heidän vastuullaan ovat niin ikään käynnistyksessä olevat synnyttäjät tai esim. Gynekologi tai erikoistumassa oleva apulaislääkäri on paljon osastolla ja hänet pyydetään aina mukaan juuri ennen lapsen syntymää. Kätilö hoitaa synnytyksen kuitenkin kokonaan, mikäli se sujuu normaalisti. Lapsi syntyy yleensä aina hämärään, ja hänet annetaan heti vanhemmille ihokontaktiin.

Mikäli tarvitaan ompelua repeämän tai harvoin tehtävän välilihanleikkauksen vuoksi hoitaa sen lääkäri. Varsin tavallista on että vanhemmat halusivat ottaa istukan mukaansa tai siitä otettiin pieni pala apteekissa valmistettavia globuleita varten. Vain murto-osa Herdecken kätilöistä tekee kokopäivätyötä.

Saksalainen sairausvakuutusjärjestelmä ja puuttuva neuvolajärjestelmä mahdollistavat kätilöiden työskentelyn itsenäisinä ammatinharjoittajina. Heillä on omia asiakkaita raskauden ajan ja synnytyksen jälkeisessä seurannassa. Kätilöt pitivät Herdecken sairaalassa erilaisia ryhmiä ja kursseja liittyen esim. Jotkut kätilöt hoitavat myös asiakkaidensa synnytyksen, joko kotona tai sopimuksen mukaan sairaalassa.

Lisäksi Saksassa on mahdollista valita synnytyspaikaksi kodinomainen Geburtshaus, joka on sairaalan ja kodin välimuoto. Itsenäisten kätilöiden hoitamien synnytysten määrä on vähentynyt viime vuosina koska heiltä perityt vakuutusmaksut ovat nousseet niin korkeiksi, e vuodessa että yhä harvemmalla kätilöllä on varaa sitä maksaa.

Myös pienet synnytysklinikat kärsivät korkeista vakuutusmaksuista ja osa joutuu lopettamaan toimintansa sen vuoksi. Synnyttäjien määrä isommissa sairaaloissa kasvaa mutta kätilöitä ei silti palkata enemmän. Pysyt sydämessäsi muistamalla aina, että ainoa, mitä voit todella muuttaa, on sinä itse.

Mitä ikinä ulkopuolella elämässäsi kohtaatkaan, on vastine aina sisimmässäsi. Se, mikä tuntuu hyvältä ulkopuolellasi, on sisälläsi elävää kultaa. Se, mikä tuntuu pahalta ulkopuolellasi, siihen löytyy sisimmästäsi vastine joka reagoi. Kun siis näet ulkopuolella epämiellyttävää, sydämen tietoisuudesta käsin toimiessasi ymmärrät etsiä syytä itesestäsi. Tähän on olemassa yksi tehokas kysymys: Mikä kohta minussa reagoi?

Kaksoisliekkiys ei siis tarkoita sitä, että olet saapunut maailman helpoimpaan suhteeseen. Kaksoisliekkisi ei aina kohtele sinua silkkihansikkailla, mutta hän kohtelee sinua parantavalla tavalla. Kaikki, mistä tulet tietoiseksi, se kaikki on sinussa parantuva. Meillä on monesti mielikuva, että kaksoisliekkisuhteessa ei ole varjoja eikä negatiivisia asioita. Kuvittelemme, että täydellinen sielunkumppani ylläpitää puolestamme rakkaudellista värähtelyä.

Mutta koska itse olemme keskeneräisiä, joskus kiukuttelevia, kipuakin tuntevia IHMIISIÄ, miten voimme kuvitella, että mikään voima ulkopuolisessa maailmassamme voisi pitää meidät aina valossa. Kaksoisliekkisi ei koskaan valehtele eikä vastuu ja valta sisäisestä onnestamme ole edes kaksoisliekillämme. Kun olet suhteessa, jossa joudut kohtaamaan rehellisesti myös pimeimmät pelkosi totuudellisessa valossa, voit alkaa epäillä, että olet tekemisissä kaksoislliekkisi kanssa.

Ennenpitkää luotte maailmaanne valon, mutta se valo syttyy monesti elämäänne vain oppimisen kautta. Kun opitte olemaan sydämen tietoisuudessa, on tienne oleva kaunis. Lohdutuksen sana on kuitenkin sanottava tähän loppuun. Siinä missä muut suhteet näyttävät vievän meitä enemmän hajalleen jos joudumme egon mataliin värähtelyhin, kaksoisliekkisuhde tuntuu vievän jopa konfliktin kautta harmoniaan. Todellisen kaksoisliekkisuhteen tunnistatkin siitä, että aina kovienkin kriisien jälkeen tunnet olevasi puhtaampi, eheämpi ja täydempi.

Syvemmin kaksois säteistä ja kaksois liekeistä On olemassa seitsemän sielun ryhmä, joista kaksi keskimmäistä ovat sekä kaksois liekkejä keskenään että kaksois säteitä. Ensin yhdistytään kaksois liekin tasolla. Tämä suhde on enemmän romanttinen suhde.

Joissakin tapauksisa meidän sallitaan yhdistyä suoraan kaksois liekkiin, joka on myös kaksois säteeseemme ja joissakin tapauksissa elämme ensin kaksois liekin kanssa ja sen jälkeen vedämme puoleemme kaksois säteen. Kaksois säde suhde eroaa kaksoisliekistä tietyllä tavalla. Kaksoisliekki on laadultaan romanttisempi suhde.

Kun on kyse tavallisesta kaksois liekistä, on yhteys enemmän sydämen ja rakkauden tasolla. Kaksoisliekki suhteessa on kyse nimenomaa universaaliin rakkauden virtaan asettumisesta ja sen rakkauden säteilemisestä ympärilleen.

Kaksoisliekkien tarkoitus on eheyttää kumppanissaan kolme maailmaa, ego, tunne ja alempi menttaalinen maailma sekä saattaa molemmat liekit täyteen yhteyteen oman sielun kanssa. Kaksois liekit palvelevat maailmassa täyttäen henkistä tehtävää ja virtauttaen Jumalallista rakkautta ihmisen maailmaan. Kaksois säteiden tehtävä on eheyttää korkeampi menttaali, sielu ja buddhinen taso toisissansa sekä ympärillä olevien ihmisten ego, tunne ja alempi menttaali taso.

Kun kaksois liekki nostaa toisessansa ylös egon, tunteen ja alemman menttaali tason läpikäymättömyydet, nostaa kaksois säde nämä sama asiat ylös ympäristössään. Säteiden yhdentymisen tarkoitus on saattaa molemmat säteet täydellisen Jumaluuden ilmentymäksi, ylösnousseiksi mestareiksi maan päällä.

Tämä prosessi voi kestää useita inkarnaatioita. Kaksois säteen kanssa ollaan myös kaksoisliekkejä, mutta vielä jotain enemmän.

Kaksois säde on sielusi kipinän toinen puoli. Sinut luotiin säteesi kanssa yhdestä ainoasta hengen kipinästä, joka seuraavassa luomisen hetkessä erkaantui kahdeksi tismalleen samaa energiaa ja samaa koodia kantavaksi olennoksi. Nämä olennot ovat ällistyttävän samankaltaisia. Kun kaksoisliekki suhde tuo esille karmiset, egon tason ja tunnetason pelot, kaksois säde suhde on suoraan kävelemistä Jumalan valoon.

Kaksoisliekki suhteessa tätä samankaltaisuutta ja samuutta on hyvin paljon, mutta tässä suhteessa tulet huomaamaan miten ajatus, mielen juoksu, tunnetilat, persoonallisuus ja jopa syvimmät sielusi ominaisuudet ovat juuri yhtä ja samaa värähtelyä. Suhde on, jos vain mahdollista, vielä vaikeampi, kuin kaksoisliekki suhde. Mahdollisesti kaksois säteen paljastumiseen ja yhdistymiseen mennään kokemalla ensin kaksoisliekki suhde säteen kanssa.

Lopulta alkaa lopullinen ylösnousemus ja yhdistyminen. Tämä tarkoittaa kykyä nähdä toisen ihmisen läpi hänen syvimmille tasoilleen saakka ja nöyryyttä ymmärtää, että Sinussa ja Hänessä ei ole mitään, mikä ei olisi teidän yhteistä. Suhde on enemmän palvelusuhde, se on enemmän hoitava suhde kuin kaksoisliekki suhde.

Se nostaa sielulliset ja hengen tasolla olevat traumat ylös ja johtaa eittämättä suureen eksistentiaaliseen kriisiin, jonka kautta molemmat osapuolet suhteessa voivat saavuttaa täydellisen antautumisen Jumalan tahtoon. Suhdetta syleilee jatkuva ymmärrys siitä, ettei mikään muu tie elämässä enää ole mahdollista, paitsi yhteinen kasvumatka.

Kuitenkin samalla yhtä aikaa koet huumaavaa kipua siitä, että et voi tehdä Jumalan edessä kompromisseja. Jumalalta et voi paeta piiloon. Et voi väistyä suhteesta, sillä et voi paeta itseäsi. Olet kaksois säteesi kanssa yhdistymässä ja kävelemässä tuhlaajapoikana takaisin kotiisi.

Viikon harjoitus Sydämen tietoisuudessa pysymistä voi harjoitella, vaikka et olisikaan vielä kaksoisliekki suhteessa. Harjoittelu tekee sinusta mestarin ja kannattaa varmasti. Tällä viikolla alamme harjoitella tätä. Mitä ikinä kohtaatkaan elämässäsi, kysy itseltäsi: Jos reaktiosi on valoa, iloa, rakkautta, onnellisuutta, onnittele itseäsi siitä valosta, mitä itsestäsi löydät. Jos taas kohtaat maailmassa epämukavuuksia, kysy tuo kysymys itseltäsi ja pyri näkemään, mikä kipu tai pelko sinussa reagoi ulkopuoliseen ärsykkeeseen.

Pyri ymmärtämään, että ulkopuolinen maailma olisi täysin neutraali Sinulle, mikäli sinussa itsessäsi ei olisi vastaavuutta reaktiolle. Lähetä sitten mielessäsi reagoivaan osaasi valoa. Ota se syliisi valolla syleillen. Se osa sinussa kaipaa rakkautta kaikista eniten! Ei ole tärkeää osata rakastaa ulkopuolista maailmaa, vaan on tärkeää osata rakastaa itseään.

Vasta itseään rakastamalla voi rakastaa ulkopuolista maailmaa ja ottaa vastaan rakkautta. Tänä päivänä päätämme elää rakkaussuhteessa itsemme kanssa. Kaksoisliekkien välillä voi olla karmallisia asioita, jotka estävät teitä tapaamasta fyysisellä tasolla. Siksi on hyvä lähettää valoa ja rakkautta hoitamaan väliltänne kaikkea karmaa pois niinkuin on korkein kosminen tahto. Karman hoitaminen auttaa teitä tulemaan lähemmäksi, vaikka teidät olisi erotettu toisessa elämässä. Erottaminen on aina väliaikaista ja siitä seuraavat oppiläksyt kuitenkin syventävät suhdettanne ja valmistavat teitä lopulliseeen yhdentymiseen kaksoisliekki yhteydessä.

Itselläni on tapana aina hoitaa tätä kaksoisliekki kanavaa. Olen huomannut, että tämä kanava toimii myös muiden läheisten sielunkumppaneiden ja sielunsukulaisten kanssa. Voi olla jopa hämäävää, että niin moni ihminen tuntuu olevan saman kanavan kautta Sinuun yhteydessä. Toisaalta sielunkumppanit ja sielunsukulaiset ovat hyviä "harjoituskavereita" kun hoidatte välillänne olevaa sydänyhteyttä. Sitä on puhdistattava ja ravittava aika ajoin ja suhteen eteen on tehtävä töitä olipa kyseessä sitten ystävyys tai romanttinen suhde.

Kaikki tämä toimii kuitenkin valmistavasti "sille oikealle" kakoisliekille. Kannattaa siis joka hetki harjoitella, että olisi valmis ajallaan. Eräs ystäväni sanoi kerran hyvin, kun kertoi oivaltaneensa, ettei se unelmien prinssi taida nähdä sitä tavallista tyttöä.

On itse tultava ensin unelmien prinsessaksi, että voi herättää prinssin huomion. Näin käy myös kaksoisliekki suhteessa. Voi olla, että olet elänyt lähelläkin kaksoisliekkiäsi ja sitten yhtenä päivänä vain oivallat asian.

Olet itse tullut kaksoisliekki taajuudelle harjoittelun myötä ja silloin olet valmis näkemään, kuka vastaa Sinun sydämen kutsuusi oikealla lailla! Kun sisäisesti on parisuhde tasapainossa ja harmoniassa, voi se ilmentyä myös ulkomaailmassa todellisena. Ihmisen elämän tärkeimmässä suhteessa on kyse hyvin pitkälle myös siitä, sallitko itsellesi täydellisen onnen ja nautinnon. Hyvin monesti onneen ja nautintoon liittyy myös sellaisia asioita, joita olemme oppineet häpeämään tai pitämään jopa "ei henkisen ihmisen" merkkeinä.

Mikäli Sinulla on sisimmässäsi tällaisia lukkoja tai koodeja, ne ohjaavat myös sitä, millaisen uskot todellisen kaksoisliekkisi olevan. Tämä voi johtaa esimerkiksi siihen, että näetkin kaksoisliekkisi äärimmäisen vastenmielisenä tai jopa pelottavana henkilönä tai kuvana mielessäsi. Parisuhde sinällään voi pelottaa Sinua tai seksuaalienergian vapaa kokeminen.

Kaksoisliekki kohtaamisia on kuvattu voimallisena seksuaalisena kokemuksena ja siihen näyttää liittyvän voimakas kundalini energian nousu sanoinkuvaamattomalla tavalla. Onhan kaksoisliekit yhdessä tädellistynyt kundalini energian virtaus kaikilla tasoilla. Etsiessä kaksoisliekkiä on tärkeää käydä läpi omaa suhdetta nautintoon, intohimoon ja seksuaalisuuteen.

Mitä syvemmin näitä asioita olet miettinyt ja kykenet vapauttamaan, sen todennäköisemmin se todellinen henkinen parisuhde voi ilmentyä elämässäsi.

Muista, että todellinen henkinen parisuhde pitää sisällään aina myös huikean uusia kokemuksia ja vapautumista sanoinkuvaamattomalla tasolla. Kun antaudut elämään kaksoisliekkisi kanssa, antaudut elämään hiukeassa intohimon ja elämisen riemun virrassa.

On ehkä helppoa kuvitella, että tällaisen kokemuksen voi ottaa vastaan, mutta todellisuudessa elettynä matka on täynnä vasanpohjaa nipisteleviä hetkiä ja itsen ylittämisen kokemuksia. Kaksoisliekki suhteessa tulet todennäköisesti väistämättä tuomaan esille myös itsestäsi jotain hyvin hyvin syvää, jota et ole edes itsellesi koskaan uskaltanut ääneen tunnustaa. Kaikki tämä on vain toivottua kasvamista ja ihanaa, kun sen saa lopulta tehdä ja tulla hyväksytyksi. Täysin avoimeen suhteeseen liittyy haavoittuvaksi asettumista.

Siihen liittyy se, että sallii elämän virrata itsen läpi kaikissa väreissään ja muodoissaan sekä voimassaan millään lailla itse rajoittamatta sen kulkua. Kaksoisliekki nostaa sinussa esille puolia, joita et uskaltanut edes unelmoida olevan olemassa, mutta samalla hän peilaa sinusta kokonaisen! Loppujen lopuksi kuitenkin on kyse siitä, miten paljon sinä sallit itsellesi elämään hyvää ja iloa. Kaksoisliekki suhde kätkee siis sisäänsä myös runsauden avaimet. Kun pystyt sallimaan itsellesi kaksoisliekkionnen, pystyt sallimaan myös runsautta hyvin monilla elämän osa-alueilla.

Tämän viikon harjoituksena onkin, että mitä ikinä teetkin elämässä, pyri ajattelemaan, että sallit itsellesi elämisen nautinnon. Joka kerta, kun annat jonkun asian tulla elämääsi olipa se sitten kaupasta ostettu ruoka tai ihanan hauska hetki ystävien kanssa tiedosta, että itseasiassa sallit tämän asian itsellesi. Kun mietit vaikkapa uuden tavaran hankkimista tai treffikutsuun vastaamista, kysy itseltäsi: Heidän kanssaan meillä on ollut monia elämiä yhdessä ja löydämme monia yhtymäkohtia heistä, jotka tuovat meissä hyviä ominaisuuksia esille.

He voivat tasapainottaa meitä mutta usein myös peilata kipuja esille. Tämä henkilö voi olla kuka tahansa, jonka korkeampi itse lähettää tiettynä aikana heijastamaan tarkkaa kuvaanne. Vastinkappale voi tulla ja mennä elämässä tai pysyä lähettyvillä jonkin aikaa viimeistellen monia oppitunteja, joissa molemmat osapuolet ovat mukana.

Tällä viikolla otamme vastaan hoitoa, joka auttaa meitä viimeistelemään oppiläksyt Jumalallisten vastinpariemme kanssa. Kiinnitämme erityisesti huomiota niihin negatiivisiin ominaisuuksiin, joita vastinparimme meissä heijastaa ja lähetämme näille ominaisuuksille paljon paljon rakkautta, myötätunnon värähtelyä sekä valoa. Hoidossa voit huomata, miten negatiivisuudet ikäänkuin sulavat pehmeämmiksi ja lopulta muuttuvat hyväksynnän ja rakkauden kautta kokonaan uudeksi tieoisuudeksi ja vapauttavaiksi oivalluksiksi.

Äkkiä Jumalallinen vastinparisi ei peilaakaan enää negatiivisuutta sinusta ylös, vaan voit katsoa hänen kauttaan kuvajaiseen Pyhästä ja kauniista Jumalan luomasta olennosta, Sinusta itsestäsi.

Hyväksyn itseni ja ominaisuuteni rakkaudella ja rauhalla ja vapautan itseni ilmentämään juuri sitä, mitä minä olen sillä minä olen se joka minä olen. Parisuhteen vaiheet ja voimaa pitkään suhteeseen Aivan aluksi jokaisessa suhteessa on romantiikan, unelmien ja nostattavan rakkauden vaihe. Kaksoisliekki suhteessa todennäköisesti tämä vaihe kypsyy pitemmällä aikavälillä.

Mitä todennäköisimmin et rakastu voimallisesti kaksoisliekkiisi, vaan tunne on jotain paljon syvempää, puhuttelevamaa ja järisyttävämpää. Tuttuus ja kotiin tulemisen tunne ovat normaalin. Hitsaudutte yhteen kaksoisliekkisi kanssa ja tässä suhteen vaiheessa teistä molemmat voivat nähdä toisensa sellaisena Jumalallisena olentona, mitä oikeasti olettekin sisimmässänne.

Peilaatte toisillenne toistenne hyvät puolet esille. Tämä vaihe on samalla vaihe, joka kertoo, millaiseen suhteenne voi parhaimmillaan yltää. Viikon, kuukauden tai vuosienkin kuluttua suhteessanne alkaa kuitenkin eriytymisen vaihe. Teistä kumpainenkin palaa takaisin myös omien henkisten kasvutehtävien pariin. Jopa kaksoisliekki rinnallasi alkaa näyttää tavalliselta ihmiseltä ja välillä arjen koukeroissa voit jopa alkaa miettiä, onko hän kaksoisliekkisi ollenkaan.

Jossain vaiheessa joudutte kohtaamaan todellisuuden, että olette erillisiä ihmisiä erillisyyden maailmassa. Tässä vaiheessa suhteessa käydään monesti läpi monenlaista ja kipuakin voidaan ehkä joutua kohtaamaan. Johtuen kaksoisliekkisuhteen läheisestä ja intensiivisestä luonteesta, voivat tämän vaiheen kivut olla joskus rajujakin ja läpipääsemättömän oloisia. Kuitenkin teissä molemmissa säilyy aito yhteys myös hengen ja sydämen kautta. Tätä voi käyttää hyväksi esimerkiksi ristiriitaisissa tilanteissa, jolloin voit mennä meditatiivisessa tilassa kaksoisliekkiyhteyteenne keskustelemaan hengen tasoilta käsin liekkisi kanssa.

Teillä on yhtessä mahdollisuus löytää paljon laajempia ja rakkaudellisempia ratkaisuja suhteeseenne, koska olette yhtä kaikilla tasoilla. Teillä, jos kenellä, on mahdollisuudet nousta vaikeistakin paikoista voittoon! Kaksoisliekit voivat myös sopia erityisistä tehtävistä maan päällä. Esittelen tässä nyt kaksi tehtävää, joita olen itse huomannut kaksoisliekeillä olevan tietysti henkisen kasvun lisäksi.

Koska teissä on yhteys harmonisella tavalla kaikilla tasoilla, on teillä aivan erityinen kyky tuoda maan tasoon korkeavärähteisiä sieluja. Joskus liekkitehtävä onkin kasvattaa yksi tai useampia uusia lapsia, joiden värähtelytaajuus on huomattavasti edistyneellä tasolla. Toinen tärkeä liekkitehtävä voi olla sukujen karman purkaminen. Koska olette kaksoisliekkejä, olette synnyttäneet yhteistä karmaakin. Teistä toinen on ollut inkarnoituneena ihmiseksi ja toinen sisäisillä tasoilla ja sitten olette vaihtaneet paikkaa.

Joskus olette olleet myös samassa elämässä, yhdessä. Te liitytte niin maallisilta kuin taivaallisiltakin ominaisuuksiltanne hyvin vahvasti toisiinne. Siksi yksi tärkeä ja voimallinen tehtävänne voi olla yhteisn karman työstäminen.

Tämä karma voi olla nk. Ajan mittaan on tärkeää säilyttää mielessä toisesta se hengen kuva, joka näkyi parhaiten aivan alkuaikoina. Arjessa sitä ei ole mahdollista nähdä aivan aina, mutta pyri järjestämään tilanteita, missä saat uudelleen ja uudelleen aktivoitua suhteenne Jumalallista kauneutta.

Kun pystyt kerta toisensa jälkeen kohtaamaan kaksoisliekkisi sielujen tasolla, se vahvistaa suhdettanne ja yhdessä pystytte kestämään maailman koettelemukset. Tämän viikon harjoituksena on pyrkiä katsomaan kaksoisliekkiäsi Jumalallisena olentona, jos tiedät tai ajattelet olevasi liekkisi lähellä fyysisessä elämässä. Mikäli olet kohdannut kaksoisliekkisi hengen tasoilla, voit kuitenkin pyrkiä näkemään ihmisissä heidän sielun olemuksensa.

Kuvittele, että näet sielun ihmisen kasvojen ja naamioiden takana! Tämä taito on erittäin tärkeä harjoittaa kaksoisliekkisuhteessa, jossa kuitenkin molemmilla on myös ihmisen mieli ja ihmisen haasteet olemassa. Se auttaa läpi vaikeidenkin tilanteiden. Sanotaan, että monadi jakautuu sieluun, jotka ovat keskenään toisilleen kaksois kumppaneita. Tällä viikolla teemme voimallisen kaukohoidon, jossa Jumalallinen säde laskeutuu monadin keskuspisteeseen ja hajaantuu kaikkiin sieluun kaikkien korkeimmaksi parhaaksi puhdistaen ja yhdistäen sieluja monadinsa sisällä alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti.

Saan kuvan, että hoidossa tapahtuu astraalitasolla muutoksia, jossa mahdollisesti sielut kytkeytyvät lähemmin toisiinsa ja väleistä puhdistuu paljon karmaa pois. Minulle annetaan myös viesti, että Sinulla on monadisi jäsenenä lupa rukoilla ja pyytää, että monadisi aktivoituu ja sen alkuperäinen henkinen DNA tietoisuus palautuu. Tässä palauttamistoimenpiteessä vapautuu paljon vanhaa energiaa ja koko monadinen tietoisuus pääsee kohoamaan korkeammalle tasolle näkemään selkeämmin.

Monadin jäsenet tekevät yhdessä tietynlaista ylösnousemustyötä emmekä voi yksistään kohota ja edetä nopeammin, mitä hitaimmat monadin osaset kykenevät. Tehtävämme onkin auttaa omalla työskentelyllämme koko monadista sielun joukkoa kohoamaan uuden ajan tietoisuuteen. Voi olla, että teillä on nk. Elämää ja älyllisiä inkarnaatioita on muuallakin, kuin tällä planeetalla.

Joskus on tarkoitettu niin, että Sinä olet syntynyt tänne ja kaksoisliekkisi on syntynyt jonnekin aivan muualle. Olette molemmat fyysisessä aineessa ja erillisyydessä, mutta aivan erinlaisissa kehoissa. Välillänne voi olla myös monta ulottuvuutta. Tehtävänne on löytää sydänten välinen yhteys, joka voi tulla hyvin eläväksi harjoittelun tuloksena.

Kirjallisuudesta löytyy kertomuksia yhteydestä kaksoislilekin kanssa ja yhtymisestä maailmojen ylitse jopa tasolla, joka on erittäin lähellä fyysistä kokemusta. On kirjoitettu ja kerrottu myös neitseellisistä raskauksista, jotka olisivat saaneet alkunsa näistä yhteyksistä. Esimerkiksi Neitsyt Marian sanotaan joidenkin lähteiden mukaan tulleen raskaaksi juuri kaksoisliekilleen, joka oli toisessa ulottuvuudessa. Kaksoisliekkirakkaus on vahva ja ihmeellinen voima.

Tällaiset lapset tietysti ovat mitä korkeinta värähtelyä ja äärimmäisen harvinaisia, mutta mahdollisia. Uudella ajalla voimme odottaa ihmeen tavoin tulevia lapsia paljon useammin, kuin aikaisemmin. Ylipäätään tänne syntyvien lasten värähtelytaso on noussut ja nousee kaiken aikaa, jolloin on mahdollista myös hyvin hyvin korkeiden sielujen päästä osaksi fyysistä todellisuutta.

Paljon mahdollisempaa on kuitenkin, että olette rakentamassa kanavaa näiden kahden ulottuvuuden välille. Maan kultianen tulevaisuus on muuttua koko käsittämämme maailmankaikkeuden keskimmäiseksi keskipisteeksi, paikaksi, jonne johtava tiet kaikilta muilta planeetoilta.

Siksi, että olemme osoittaneet omalla elämällämme hierarkialle, että tämä on paikka, jossa Elämä voi muodosta laajimman valikoiman mahdollisuuksia. Tunnekehomme ja kokemuskehomme ovat syvempiä, kuin missään muualla ja rotukirjo meissä on laajempi, kuin millään muulla planeetalla. Siitä syystä olemme synnyttämässä tänne toimintakeskusta, josta käsin voi olla yhteydessä kaikkialle kosmisille alueille. Kaksoisliekkien tehtävä voi olla tämän verkoston rakentaminen ja se työ tapahtuu aina inkarnoitumalla eri ulottuvuuksiin tai eri planeetoille yhtä aikaa.

Jos sinulla on kaksoisliekki toisessa ulottuvuudessa voi olla, että et ole koko elämäsi aikana kokenut tarvetta seurustella kenenkään kanssa. Olet ehkä mieluummin yksin, kuin etsit parisuhdetta tästä maailmasta. Saatat kokea kaipausta jonnekin tai tuntea kuuluvasi todella elävästi johonkin toiseen maailmaan.

Tällaista samanlaista kaipausta tosin on olemassa myös silloin, kun kaksoisliekki on tässä maailmassa. Miten näin suuren välimatkan voi sitten kestää? Teille on annettu kaksoisliekkitila, joka löytyy sydämestä sisäisiltä tasoilta.

Mitä enemmän suostut hoitamaan tätä tilaa, sen enemmän lievyttyy oma kaipauksesi. Saat syvää tyydytysta oman sielun tehtävän tekemisestä. Kuulostele sydäntäsi nyt, onko Sinulla yksi tehtävä kasvattaa kaksoisliekkitilaa? Tuo kaksoisliekkitila on ajattomilla tasoilla, ykseyden valon maailmassa.

Se on paikassa, jossa on tietoisuus, että yksi pieni piste kätkee sisälleen jo aivan kaiken. Tuossa tilassa ollessanne ette ole erillisiä, vaan sinä olet minä ja minä olen sinä. Olette kuin kiinalainen vanha symboli Yin Yang. Sinussa on hän ja hänessä on sinä. Mustan puolen keskellä on valkea piste ja valkean puolen keskellä musta. Kun menemme kyllin syvälle itseemme tulemme huomaamaan, että olemme peilimme kanssa yhtä ja samaa. On vain yksi elämä, joka elää meitä kauttamme.

Viisaan ajattelijan sanoin; ei ole joko tai, on sekä että. Kristustietoisuuden keskipisteessä voimme intuitiivisesti ymmärtää tämän; toistensa peilit luovat toisensa vastavoimallaan ja ovat samalla yksi ja sama asia.

Kun etsit kaksoisliekkiäsi, etsit todellisuudessa myös syvintä itseäsi. Kaksoisliekkitilan voit kuvitella vaikkapa sydämen malliseksi huoneeksi oman fyysisen kehosi yläpuolella.

Istut yhteisessä sydämessäsi sillä puolella, joka on Sinulle tarkoitettu. Voit olla sydämessä jo valmiina odottamassa, vaikka kaksoisliekkisi ei vielä sinne tulisikaan. Mitä useammin kuvittelet itsesi tuonne sydämen malliseen huoneeseen, sen voimakkaammaksi ja vahvemmaksi yhteytenne muodostuu. Tämän harjoituksen myötä voit vahvistaa kaksoisliekkitilaa. Voit joskus kokea hänet vierelläsi vaikka hän ei olisikaan siinä. Hyvin monissa lähteissä on kuvattu taianomaisia kohtaamisia, kun jokin toisen tason ovi on auennut ja kaksoisliekit ovat saaneet olla tässä kaksoieliekkitilassa hetken aikaa yhtä.

Se kohtaaminen on aivan yhtä taianomainen, kuin todellisen maailman kohtaaminenkin. Voit tuntea sen elävästi, voit saada siitä lohdutusta, voit ammentaa sieltä voimaa ja viisautta.

Kaksoisliekkisi on aina siellä toisella tasolla energiana ja mitä pidemmälle kehitymme, hän on siellä myös henkiolentona! Teillä on siis aina, aivan aina olemassa sisäinen salainen koti, jossa voitte tavata niin usein, kuin ikinä tahdotte!

Kaksoissielut Kaksoissielut ovat melkein kuin kaksois liekkejä. Heistä on käsitykseni mukaan käytetty myös nimitystä maaginen kumppani. Maaginen kumppani on ikäänkuin ovi todellliseen kaksoisliekkien maailmaan. He ovat henkilöitä, joita erehdymme usein ajattelemaan kaksois liekeiksi. Maagisesta kumppanista kerron enemmän Pyhä parisuhde -posteissa. Jokaisella yksilöllä on 12 kaksoissielua. He ovat osa kaksoiskumppaniryhmää. Nämä 12 ovat kuitenkin äärimmäisen läheisiä maatyössänne.

Joitakin teitä siunataan saamaan muutamia näistä lähellenne maan päällä. Teistä tuntuu, että olette tunteneet toisenne ja työskennelleet toistenne kanssa ikuisuuden ja niin todella olettekin.

Tämä on verrattavissa niihin 12 ylösnousseeseen mestariin, joihin yhdistytte kiivetessänne Kristus-valoon. Hyvin harvat teistä ovat kaksoissieluja 12 mestarille, jotka odottavat rivissä saapumistanne. Tämä tapahtuu ohjeistustarkoituksessa, koska olette merkittävä opettaja ja energianne liittyy tähän valotietoisuuteen.

Tämän olentoryhmän kesken on ollut monia siunattuja romanttisia kohtaamisia. Smith Tämän illan hoidossa menemme läpi kaksoissieluovesta kaksoisilmentymien tasolle. Kaksoissielu on ensimmäinen kolmesta kaksoisilmentymästä, joita on myöhemmin kaksoisliekit ja korkeimpana kaksoissäde ilmentymä.

Tänään menemme valkoiseen valoon, joka suojelee kaksoisilmentymien pyhää maailmaa. Rakkaus kaksoisilmentymien välillä on aina olemukseltaan vapaata. Siinä ei tulisi olla minkäänlaista valtaa tai alistamista suuntaan tai toiseen. Joskus kuitenkin välillänne on vielä karmaa tai toisella teistä on käsittelemätöntä karmaa olemassa. Silloin myös valta ja alistamissuhteet voivat olla näkyvissä kaksoisilmentymien suhteissa. Silloin ainoa keino on käsitellä yksilöiden karmaa, jotta tulisimme tarpeeksi puhtaiksi astumaan ehdottoman rakkauden ja ehdottoman vapauden tasoille.

Valkoinen valo suojaa näitä tasoja ja tänään teemme hoitoa, jotta voisimme ilmentää noita jaloja ominaisuuksia elämässämme ja tulla vahvoiksi itsen mestariudessa, joka on tietynlainen edellytys puhtaalle ja täysin universaaliin rakkauteen saatetulle kaksoisilmentymän kohtaamiselle.

Sydämen avoin portaali, yhteisen kaksoisliekkisydämen luominen Olemme jo monesti puhuneet sydämen tietoisuudessa pysymisestä sekä siitä, että olemme jo yhtä kaksoisliekkimme kanssa sydämen tasolla. Sydämessä on sen syvimmissä kammioissa tallennettuna muistijälki kaksoisliekistä rakkaana, mutta unohdettuna.

Tuo muistijälki on ajalta, jolloin olimme vielä yksi yhdessä kehossa. Se sisältää myös kaiken meitä erottaneen energian tiedon. Nyt voimme jälleen muistaa uudelleen näitä asioita, luoda kaksoisliekkiyhteyden sydämessämme uudelleen, vaikka se olisi pahastikkin vaurioitunut.

Se mikä meissä on sisäisillä tasoilla, se ilmentyy lopulta myös ulkoisesti. Tämä on lohdullinen uutinen kaikille niille, jotka nyt kokevat, etteivät ole minkäänlaisessa yhteydessä kaksoisliekkinsä kanssa.

Se kertoo, että voimme tehdä itse asialle aktiivisella työllä jotain. Sodomialle pitää antaa vallat ja heittäytyä mukaan. Diana on uskomaton, mahtava ammattitaito, osaa lukea rivien välistä. Nicole ei ollut minulle tarpeeksi raju. Sodomia ja Diana osaavat testata rajoja, ovat tarpeeksi kovia. Siis ei kai sitä sillä mielellä lähetä että Dominan pitää olla juuri kuten sinä haluat. Pari kevyttä läpäystä pakaroille kiitos Eikö siinä lähdetä kokeilemaan omia rajojaan, ja anneta Dominan tehdä mistä hän nauttii, tietenkin etukäteen sovitut rajat, miten paljon kipua suunnilleen ym.

Muutenhan minä ainakin nautin siitä jos Domina näyttää nauttivan siitä kun saa tehdä mitä huvittaa. Toki kylmän tunteettoman tuntuinen piiskaus ei ole kivaa. Siinä minäkin olen soft, että en pidä oikeasti pahoista julmista ihmisistä, jotka nautti oikeasta pahuudesta. Nautinnollista Dominoimisesta tekee, kun näkee miten piiskaaja nauttii katsellessaan toisen kärsimistä.. Kyse on kuitenkin leikistä, pitäähän sitä kestää aika paljon jos haluaa alistua toiselle joka haluaa nauttia alistamisesta.

Sitä kun ei vaan tiedä, onko Domina aina oikeasti mukana leikissä Epäilen näiden maksullisten motivaatiota joka sessiolla. Vaikka ei kai tuota homma tekisi jos siitä ei yhtään nauttisi. Siksi jaksankin etsiä sellaista oikeaa naista joka ei leiki Dominaleikkejä rahasta vaan rakkaudesta aiheeseen.

Piiskasta en osaa sanoa, kun ei kokemusta! Minkä hintaisia nämä ovat? Yritin tosissani panna vastaan niin voin sanoa että olin täysin hänen armoillaan.

Painan itse kg ja hän nosti minut ensin ilmaan heitti lattialle istui päälleni lukitsi käteni alleen ja leikki penikselläni ja tyhjensi pussini. Käytä muuta kuin rekisteröityä käyttäjätunnustasi.

Elämänkukkaa katsomalla asiaa voi ymmärtää paremmin. Voit ottaa elämänkukassa mistä tahansa kohtaa nuo kaksi ja hahmottaa niiden ympärille viisi muuta. Näinollen kaksois säteet ovat keskenään myös kaikkien viiden kaksoisliekkejä. Jos kaikki seitsemän voisivat yhdistyä, tulisi varmasti kaunis liitto. Tästä syystä maan päällä voi olla olemassa myös kolmen tai neljän sielun yhditymiä, joissa joko kaikki ovat tavallisia kaksoisliekkejä keskenään tai kaksi ovat kaksois säteitä ja muut näiden kaksois liekkejä.

Kaksoisliekki yhteys, mistä sen tunnistaa? Kaksoisliekkiyhteys on eräänlainen paradoksi. Voit tunnistaa sen sydämessäsi, mutta se on kuin absoluuttinen nollapiste, kun pääset sitä lähelle, se katoaa. Todennäköisimmin koet kaksoisliekkiyhteyden elämässäsi fyysisellä tasolla täydellisenä vain muutamien sekuntien tai minuuttien ajan.

Ymmärrys, jonka saavutat tuona aikana muuttaa koko elämäsi. Sen jälkeen, vaikka vierelläsi oleva ihminen olisikin kaksoisliekkisi, elät ihmisen parisuhdetta. Kaksoisliekkiyhteys on yhteys, joka on ehdottomassa sydämen tilassa. Ihmisen mielellä sitä ei voi käsittää tai käsitellä. Ainoa varma, mitä kaksoisliekki asiasta voidaan oikeastaan sanoa on, että kaikki mitä siitä sanomme, on vain kaplea ihmisen kuvitelma todellisuudesta.

Kaksoisliekkiyhteyden todellisen laadun ymmärtää vain se, joka on elänyt ja kulkenut polun loppuun saakka. Kyse on ehdottomasta valaistumisesta, tiestä ja polusta, jota et voi palata takaisin toisille mielen kautta opettamaan. Kuitenkin voimme yrittää mielelläkin ymmärtää asiaa, samalla kaiken aikaa itselle muistuttaen, ettemme kuitenkaan ymmärrä yhtään mitään.

Mutta samalla hyvin yksinkertaista. Koska kaksoisliekkiys on SYDÄMEN ulottuvuudesta luotu ja sydämen ulottuvuudessa tapahtuva asia, se ei ole mitenkään tekemisissä mielen koukeroiden kanssa. Kaksoisliekkiys todentuu maan päällä vain elämän kautta. Sen todeksi elämisen kautta. Olet onnellinen, että olet kiinnostunut tästä asiasta, sillä se kertoo, että olet kuullut sydämessäsi kutsun tulla kotiin. Kun olet saavuttanut itsessäsi tietyn sydämen avoimuuden, olet valmis tuntemaan kaksoisliekkiyhteyden, eli kaksoisliekkiolemuksesi itsessäsi.

Tämä olemus on sinussa se tie, jonka kautta olet "rakkaudella sidottu" omaan kaksoisliekkiisi. Tämä olemus on se magneettinen voima, joka vetää teitä toisianne kohti.

Kaksoisliekki vetää jokaisessa tilanteessa jokaisena päivän hetkenä Sinua itseään kohti. Liekkisi vetää sinua itseään kohti aina sen asian, tekemisen, tapahtuman tai vuorovaikutuksen kautta, minkä läpi olet pääsevä lähimmäs kaksoisliekkiäsi.

Tavallaan olet aina optimaalisimman matkan päässä kaksosestasi, koska teissä oleva magneetti on kaikista maailmankaikkeuden vetovoimista voimakkain. Välillänne oleva tila, aika, materia tai värähtely on aina tiedostamattomasta johtuvaa käsittelemistä ja työstämistä vaativaa energiaa.

Toisiaan puoleen vetävä magnetismi nostaa sitä kaiken aikaa esille ja näin Jumalallinen Rakkauden Alkemia tekee tietä kohtaamisellenne, vaikka ette itse asialle tekisikään tietoisesti sen enempää. Tätä magnetistmia ja vetovoimaa ymmärtämällä voitte ehkä käsittää miksi kaksoisliekit eivät voi kohdata todellisuudessa toisiaan ennenkuin molemmat osapuolet ovat siihen valmiit ja miksi hyvin syvissä parisuhteissa esille nousevat asiat ovat myös monesti äärimmäisen voimakkaita ja syviä.

Tällä tavoin myös ihmisen elämässä vedät puoleesi aina "sen oikean" henkilön, jonka kanssa vuorovaikutuksessa tai parisuhteessa voit päästä lähimmäs kaksoisliekkiäsi. Niin kutsuttujen sielunkumppaneiden kanssa kokemus jää aina jollekin tietylle tasolle ja todellinen valaistuminen antaa vielä odottaa oikeaa aikaa. Muutoin emme voisi enää elää ihmisinä tässä elämässä. Se tapahtuukin meille hyvin valittuna ja tarkkana ajankohtana, mutta siitä saatu tieto ja valon määrä on sanoinkuvaamaton.

Olette tulleet kotiin, sitä hetkeä ei voi kuvitella eikä sitä tarvitse jälkikäteen miettiä, oliko se totta. Kaikki meistä eivät kohtaa tätä kokemusta ihmisen elämässä fyysisellä tasolla, vaan voit kohdata sen esimerkiksi meditaatiossa.

Kun tämä tapahtuu, tunnet yhteyden aivan kaikissa kehoissasi. Aaltomainen energia kulkee kuin suurijännitteinen sähköisku lävitesi. Voit kokea yhtä aikaa orgastisen nirvanan, täydellisen vapautumisen ja valaistumisen. Todennäköisesti saat uutta ymmärrystä ja käsityksen maailmasta fyysisen maailman ulkopuolella.

Katsot Jumalaa silmiin ja ymmärrät sanoinkuvaamattomalla tavalla ehdottoman rakkauden olemuksen. Katsot erillisyyttä silmiin ja silti näet erillisyydessä täydellisesti itsesti Rakkaudellistuneena kuvana.

Tämä kokemus vaikuttaa elämääsi lopullisesti. Kun olet sen kerran kokenut, et ole enää tästä maailmasta. Tällä viikolla lähdemme tekemään yksinkertaista harjoitusta, jonka olen kanavoinut viikon aikana ja jollekulle sitä ehkä jo ohjannutkin.

Varaa itsellesi hieman aikaa olla omassa tilassasi. Keskity energiaan sydämesi alueella ja sano ääneen: Avaudun kaksoisliekilleni ja kaksoisliekkiolemukselle itsessäni. Kuvittele sitten, että sydämessäsi on energiapeili, johon katsot.

Jatka kastomista niin kauan aikaa, kun sillä kertaa tuntuu hyvältä aina välillä toistaen: Mitä tunteita Sinulle nousee ylös. Voit harjoituksen jälkeen kirjoittaa näitä ajatuksia ylös paperille. Hyväksy se, että aina et tunnekaan tai koe yhtään mitään. On tärkeää ilmaista myös oma turhautuminen, kipu ja mahdollinen viha, mikä voi vapautua harjoituksesta.

Muista, että harjoituksen myötä voimistat kaksoisliekkimagneettisi toimintaa, joten kaikki, mitä tämän jälkeen tapahtuu, tulee puhdistumistarkoituksessa ylös. Materia ja antimateria Antimateria eli antiaine on ainetta, joka koostuu antihiukkasista. Antihiukkasella on tavalliseen hiukkaseen nähden vastakkainen sähkövaraus ja muut hiukkasfysikaaliset kvanttiluvut.

Esimerkiksi normaali vetyatomi koostuu protonista ja sitä kiertävästä elektronista, kun taas antivety koostuu negatiivisesti varautuneesta antiprotonista ja positiivisesti varautuneesta positronista. Joutuessaan kosketuksiin normaalin hiukkasen kanssa sekä antihiukkanen että hiukkanen tuhoutuvat annihilaationa tunnetussa reaktiossa ja molempien hiukkasten energiat vapautuvat sähkömagneettisena säteilynä. Kun gramma antimateriaa ja gramma tavallista materiaa annihiloituvat, vapautuu säteilynä noin terajoulea energiaa.

Vertailun vuoksi Hiroshimaan pudotetussa atomipommissa vapautui "vain" 84 TJ terajoulea energiaa, eli, kun 1 gramma antimateriaa ja 1 gramma materiaa kohtaavat, vapautuu energiaa yli kaksinkertainen määrä Hiroshiman atomipommiin verrattuna. Sydämen tietoisuudessa pysyminen Sydämen tietosiuudessa pysyminen ei ole ollenkaan vaikeaa, kun sen oppii, mutta opetteleminen tekee joskus kipeää. Joskus se saa meidät syyttämään kaikkea elämässä ja huutamaan itsemme ulkopuolelle etsien syyllistä mieluummin kaikkialta, kuin meistä itsestämme.

Joskus tekisimme mieluummin kymmenen verroin töitä ennenkuin katsoisimme sisimpäämme. Kaksoisliekki yhteydestä on sanottu, että kaksoisliekeillä on yhdessä mahdollisuus luoda sekä maat että taivaat. Yhdessä sydämestä käsin toimiessanne voitte luoda taivaallisen olotilan, kauneutta ja voimallista valoa ympärillenne ja vaikuttaa koko ihmiskuntaan rakkauden värähtelyllänne.

Mutta luodessanne pelon ja egon kovuuden kautta voitte yhtä lailla luoda infernon, maan päällisen täydellisen painajaisen. Niin voimallisia ovat energianne! Joskus kaksoisliekkien välillä on niin paljon kipua, karmaa ja opittavaa vielä, ettei yhdessä eläminen kerrassaan onnistu. Teidät voidaan joutua erottamaan, viemään erilleen elämään omaa elämää joksikin aikaa, että ette hankaloittaisi tarpeettomasti kaikkea sitä hyvää, mitä välillänne on. Tämä tehtävä ei ihmisen tasolla aina ole helppo.

Erityisen haastavaksi sen tekee se, että toinen on Sinun täydellinen peilikuvasi niin hyvässä että pahassa. Jos joudut sisäisesti mataliin värähtelyihin ja pelkojen syviin syövereihin, peilaat omat rumat kuvasi toisesta välittömästi. Joudut ehkä katsomaan elämäsi rehellisimpään peiliin. Miten tällaisessa tilanteessa voit pysytä sydämen tietoisuudessa? Mitä sydämen tietoisuus oikeasti on? Se on nöyryyttä ja sitä, että ymmärtää vastausten löytyvän sisimmästä, ei ulkopuolelta. Egon tietoisuus huutelee ulkopuolelle ja etsii syytä kumppanista, sydämen tietoisuus kääntyy sisään päin ja etsii ymmärrystä sydämen hiljaisuudesta ja katsoo aina ensin itseä ennenkuin syyttää muita.

Pysyt sydämessäsi muistamalla aina, että ainoa, mitä voit todella muuttaa, on sinä itse. Mitä ikinä ulkopuolella elämässäsi kohtaatkaan, on vastine aina sisimmässäsi. Se, mikä tuntuu hyvältä ulkopuolellasi, on sisälläsi elävää kultaa. Se, mikä tuntuu pahalta ulkopuolellasi, siihen löytyy sisimmästäsi vastine joka reagoi. Kun siis näet ulkopuolella epämiellyttävää, sydämen tietoisuudesta käsin toimiessasi ymmärrät etsiä syytä itesestäsi. Tähän on olemassa yksi tehokas kysymys: Mikä kohta minussa reagoi?

Kaksoisliekkiys ei siis tarkoita sitä, että olet saapunut maailman helpoimpaan suhteeseen. Kaksoisliekkisi ei aina kohtele sinua silkkihansikkailla, mutta hän kohtelee sinua parantavalla tavalla. Kaikki, mistä tulet tietoiseksi, se kaikki on sinussa parantuva. Meillä on monesti mielikuva, että kaksoisliekkisuhteessa ei ole varjoja eikä negatiivisia asioita.

Kuvittelemme, että täydellinen sielunkumppani ylläpitää puolestamme rakkaudellista värähtelyä. Mutta koska itse olemme keskeneräisiä, joskus kiukuttelevia, kipuakin tuntevia IHMIISIÄ, miten voimme kuvitella, että mikään voima ulkopuolisessa maailmassamme voisi pitää meidät aina valossa. Kaksoisliekkisi ei koskaan valehtele eikä vastuu ja valta sisäisestä onnestamme ole edes kaksoisliekillämme. Kun olet suhteessa, jossa joudut kohtaamaan rehellisesti myös pimeimmät pelkosi totuudellisessa valossa, voit alkaa epäillä, että olet tekemisissä kaksoislliekkisi kanssa.

Ennenpitkää luotte maailmaanne valon, mutta se valo syttyy monesti elämäänne vain oppimisen kautta. Kun opitte olemaan sydämen tietoisuudessa, on tienne oleva kaunis. Lohdutuksen sana on kuitenkin sanottava tähän loppuun. Siinä missä muut suhteet näyttävät vievän meitä enemmän hajalleen jos joudumme egon mataliin värähtelyhin, kaksoisliekkisuhde tuntuu vievän jopa konfliktin kautta harmoniaan. Todellisen kaksoisliekkisuhteen tunnistatkin siitä, että aina kovienkin kriisien jälkeen tunnet olevasi puhtaampi, eheämpi ja täydempi.

Syvemmin kaksois säteistä ja kaksois liekeistä On olemassa seitsemän sielun ryhmä, joista kaksi keskimmäistä ovat sekä kaksois liekkejä keskenään että kaksois säteitä.

Ensin yhdistytään kaksois liekin tasolla. Tämä suhde on enemmän romanttinen suhde. Joissakin tapauksisa meidän sallitaan yhdistyä suoraan kaksois liekkiin, joka on myös kaksois säteeseemme ja joissakin tapauksissa elämme ensin kaksois liekin kanssa ja sen jälkeen vedämme puoleemme kaksois säteen.

Kaksois säde suhde eroaa kaksoisliekistä tietyllä tavalla. Kaksoisliekki on laadultaan romanttisempi suhde. Kun on kyse tavallisesta kaksois liekistä, on yhteys enemmän sydämen ja rakkauden tasolla. Kaksoisliekki suhteessa on kyse nimenomaa universaaliin rakkauden virtaan asettumisesta ja sen rakkauden säteilemisestä ympärilleen. Kaksoisliekkien tarkoitus on eheyttää kumppanissaan kolme maailmaa, ego, tunne ja alempi menttaalinen maailma sekä saattaa molemmat liekit täyteen yhteyteen oman sielun kanssa.

Kaksois liekit palvelevat maailmassa täyttäen henkistä tehtävää ja virtauttaen Jumalallista rakkautta ihmisen maailmaan. Kaksois säteiden tehtävä on eheyttää korkeampi menttaali, sielu ja buddhinen taso toisissansa sekä ympärillä olevien ihmisten ego, tunne ja alempi menttaali taso. Kun kaksois liekki nostaa toisessansa ylös egon, tunteen ja alemman menttaali tason läpikäymättömyydet, nostaa kaksois säde nämä sama asiat ylös ympäristössään.

Säteiden yhdentymisen tarkoitus on saattaa molemmat säteet täydellisen Jumaluuden ilmentymäksi, ylösnousseiksi mestareiksi maan päällä. Tämä prosessi voi kestää useita inkarnaatioita. Kaksois säteen kanssa ollaan myös kaksoisliekkejä, mutta vielä jotain enemmän.

Kaksois säde on sielusi kipinän toinen puoli. Sinut luotiin säteesi kanssa yhdestä ainoasta hengen kipinästä, joka seuraavassa luomisen hetkessä erkaantui kahdeksi tismalleen samaa energiaa ja samaa koodia kantavaksi olennoksi. Nämä olennot ovat ällistyttävän samankaltaisia.

Kun kaksoisliekki suhde tuo esille karmiset, egon tason ja tunnetason pelot, kaksois säde suhde on suoraan kävelemistä Jumalan valoon. Kaksoisliekki suhteessa tätä samankaltaisuutta ja samuutta on hyvin paljon, mutta tässä suhteessa tulet huomaamaan miten ajatus, mielen juoksu, tunnetilat, persoonallisuus ja jopa syvimmät sielusi ominaisuudet ovat juuri yhtä ja samaa värähtelyä.

Suhde on, jos vain mahdollista, vielä vaikeampi, kuin kaksoisliekki suhde. Mahdollisesti kaksois säteen paljastumiseen ja yhdistymiseen mennään kokemalla ensin kaksoisliekki suhde säteen kanssa. Lopulta alkaa lopullinen ylösnousemus ja yhdistyminen. Tämä tarkoittaa kykyä nähdä toisen ihmisen läpi hänen syvimmille tasoilleen saakka ja nöyryyttä ymmärtää, että Sinussa ja Hänessä ei ole mitään, mikä ei olisi teidän yhteistä.

Suhde on enemmän palvelusuhde, se on enemmän hoitava suhde kuin kaksoisliekki suhde. Se nostaa sielulliset ja hengen tasolla olevat traumat ylös ja johtaa eittämättä suureen eksistentiaaliseen kriisiin, jonka kautta molemmat osapuolet suhteessa voivat saavuttaa täydellisen antautumisen Jumalan tahtoon. Suhdetta syleilee jatkuva ymmärrys siitä, ettei mikään muu tie elämässä enää ole mahdollista, paitsi yhteinen kasvumatka.

Kuitenkin samalla yhtä aikaa koet huumaavaa kipua siitä, että et voi tehdä Jumalan edessä kompromisseja. Jumalalta et voi paeta piiloon. Et voi väistyä suhteesta, sillä et voi paeta itseäsi. Olet kaksois säteesi kanssa yhdistymässä ja kävelemässä tuhlaajapoikana takaisin kotiisi.

Viikon harjoitus Sydämen tietoisuudessa pysymistä voi harjoitella, vaikka et olisikaan vielä kaksoisliekki suhteessa. Harjoittelu tekee sinusta mestarin ja kannattaa varmasti. Tällä viikolla alamme harjoitella tätä. Mitä ikinä kohtaatkaan elämässäsi, kysy itseltäsi: Jos reaktiosi on valoa, iloa, rakkautta, onnellisuutta, onnittele itseäsi siitä valosta, mitä itsestäsi löydät.

Jos taas kohtaat maailmassa epämukavuuksia, kysy tuo kysymys itseltäsi ja pyri näkemään, mikä kipu tai pelko sinussa reagoi ulkopuoliseen ärsykkeeseen. Pyri ymmärtämään, että ulkopuolinen maailma olisi täysin neutraali Sinulle, mikäli sinussa itsessäsi ei olisi vastaavuutta reaktiolle. Lähetä sitten mielessäsi reagoivaan osaasi valoa. Ota se syliisi valolla syleillen. Se osa sinussa kaipaa rakkautta kaikista eniten!

Ei ole tärkeää osata rakastaa ulkopuolista maailmaa, vaan on tärkeää osata rakastaa itseään. Vasta itseään rakastamalla voi rakastaa ulkopuolista maailmaa ja ottaa vastaan rakkautta. Tänä päivänä päätämme elää rakkaussuhteessa itsemme kanssa. Kaksoisliekkien välillä voi olla karmallisia asioita, jotka estävät teitä tapaamasta fyysisellä tasolla. Siksi on hyvä lähettää valoa ja rakkautta hoitamaan väliltänne kaikkea karmaa pois niinkuin on korkein kosminen tahto.

Karman hoitaminen auttaa teitä tulemaan lähemmäksi, vaikka teidät olisi erotettu toisessa elämässä. Erottaminen on aina väliaikaista ja siitä seuraavat oppiläksyt kuitenkin syventävät suhdettanne ja valmistavat teitä lopulliseeen yhdentymiseen kaksoisliekki yhteydessä. Itselläni on tapana aina hoitaa tätä kaksoisliekki kanavaa. Olen huomannut, että tämä kanava toimii myös muiden läheisten sielunkumppaneiden ja sielunsukulaisten kanssa. Voi olla jopa hämäävää, että niin moni ihminen tuntuu olevan saman kanavan kautta Sinuun yhteydessä.

Toisaalta sielunkumppanit ja sielunsukulaiset ovat hyviä "harjoituskavereita" kun hoidatte välillänne olevaa sydänyhteyttä. Sitä on puhdistattava ja ravittava aika ajoin ja suhteen eteen on tehtävä töitä olipa kyseessä sitten ystävyys tai romanttinen suhde.

Kaikki tämä toimii kuitenkin valmistavasti "sille oikealle" kakoisliekille. Kannattaa siis joka hetki harjoitella, että olisi valmis ajallaan. Eräs ystäväni sanoi kerran hyvin, kun kertoi oivaltaneensa, ettei se unelmien prinssi taida nähdä sitä tavallista tyttöä. On itse tultava ensin unelmien prinsessaksi, että voi herättää prinssin huomion. Näin käy myös kaksoisliekki suhteessa. Voi olla, että olet elänyt lähelläkin kaksoisliekkiäsi ja sitten yhtenä päivänä vain oivallat asian.

Olet itse tullut kaksoisliekki taajuudelle harjoittelun myötä ja silloin olet valmis näkemään, kuka vastaa Sinun sydämen kutsuusi oikealla lailla! Kun sisäisesti on parisuhde tasapainossa ja harmoniassa, voi se ilmentyä myös ulkomaailmassa todellisena. Ihmisen elämän tärkeimmässä suhteessa on kyse hyvin pitkälle myös siitä, sallitko itsellesi täydellisen onnen ja nautinnon.

Hyvin monesti onneen ja nautintoon liittyy myös sellaisia asioita, joita olemme oppineet häpeämään tai pitämään jopa "ei henkisen ihmisen" merkkeinä. Mikäli Sinulla on sisimmässäsi tällaisia lukkoja tai koodeja, ne ohjaavat myös sitä, millaisen uskot todellisen kaksoisliekkisi olevan. Tämä voi johtaa esimerkiksi siihen, että näetkin kaksoisliekkisi äärimmäisen vastenmielisenä tai jopa pelottavana henkilönä tai kuvana mielessäsi.

Parisuhde sinällään voi pelottaa Sinua tai seksuaalienergian vapaa kokeminen. Kaksoisliekki kohtaamisia on kuvattu voimallisena seksuaalisena kokemuksena ja siihen näyttää liittyvän voimakas kundalini energian nousu sanoinkuvaamattomalla tavalla.

Onhan kaksoisliekit yhdessä tädellistynyt kundalini energian virtaus kaikilla tasoilla. Etsiessä kaksoisliekkiä on tärkeää käydä läpi omaa suhdetta nautintoon, intohimoon ja seksuaalisuuteen. Mitä syvemmin näitä asioita olet miettinyt ja kykenet vapauttamaan, sen todennäköisemmin se todellinen henkinen parisuhde voi ilmentyä elämässäsi.

Muista, että todellinen henkinen parisuhde pitää sisällään aina myös huikean uusia kokemuksia ja vapautumista sanoinkuvaamattomalla tasolla. Kun antaudut elämään kaksoisliekkisi kanssa, antaudut elämään hiukeassa intohimon ja elämisen riemun virrassa. On ehkä helppoa kuvitella, että tällaisen kokemuksen voi ottaa vastaan, mutta todellisuudessa elettynä matka on täynnä vasanpohjaa nipisteleviä hetkiä ja itsen ylittämisen kokemuksia.

Kaksoisliekki suhteessa tulet todennäköisesti väistämättä tuomaan esille myös itsestäsi jotain hyvin hyvin syvää, jota et ole edes itsellesi koskaan uskaltanut ääneen tunnustaa. Kaikki tämä on vain toivottua kasvamista ja ihanaa, kun sen saa lopulta tehdä ja tulla hyväksytyksi.

Täysin avoimeen suhteeseen liittyy haavoittuvaksi asettumista. Siihen liittyy se, että sallii elämän virrata itsen läpi kaikissa väreissään ja muodoissaan sekä voimassaan millään lailla itse rajoittamatta sen kulkua.

Kaksoisliekki nostaa sinussa esille puolia, joita et uskaltanut edes unelmoida olevan olemassa, mutta samalla hän peilaa sinusta kokonaisen! Loppujen lopuksi kuitenkin on kyse siitä, miten paljon sinä sallit itsellesi elämään hyvää ja iloa. Kaksoisliekki suhde kätkee siis sisäänsä myös runsauden avaimet. Kun pystyt sallimaan itsellesi kaksoisliekkionnen, pystyt sallimaan myös runsautta hyvin monilla elämän osa-alueilla.

Tämän viikon harjoituksena onkin, että mitä ikinä teetkin elämässä, pyri ajattelemaan, että sallit itsellesi elämisen nautinnon. Joka kerta, kun annat jonkun asian tulla elämääsi olipa se sitten kaupasta ostettu ruoka tai ihanan hauska hetki ystävien kanssa tiedosta, että itseasiassa sallit tämän asian itsellesi.

Kun mietit vaikkapa uuden tavaran hankkimista tai treffikutsuun vastaamista, kysy itseltäsi: Heidän kanssaan meillä on ollut monia elämiä yhdessä ja löydämme monia yhtymäkohtia heistä, jotka tuovat meissä hyviä ominaisuuksia esille. He voivat tasapainottaa meitä mutta usein myös peilata kipuja esille. Tämä henkilö voi olla kuka tahansa, jonka korkeampi itse lähettää tiettynä aikana heijastamaan tarkkaa kuvaanne. Vastinkappale voi tulla ja mennä elämässä tai pysyä lähettyvillä jonkin aikaa viimeistellen monia oppitunteja, joissa molemmat osapuolet ovat mukana.

Tällä viikolla otamme vastaan hoitoa, joka auttaa meitä viimeistelemään oppiläksyt Jumalallisten vastinpariemme kanssa. Kiinnitämme erityisesti huomiota niihin negatiivisiin ominaisuuksiin, joita vastinparimme meissä heijastaa ja lähetämme näille ominaisuuksille paljon paljon rakkautta, myötätunnon värähtelyä sekä valoa.

Hoidossa voit huomata, miten negatiivisuudet ikäänkuin sulavat pehmeämmiksi ja lopulta muuttuvat hyväksynnän ja rakkauden kautta kokonaan uudeksi tieoisuudeksi ja vapauttavaiksi oivalluksiksi. Äkkiä Jumalallinen vastinparisi ei peilaakaan enää negatiivisuutta sinusta ylös, vaan voit katsoa hänen kauttaan kuvajaiseen Pyhästä ja kauniista Jumalan luomasta olennosta, Sinusta itsestäsi.

Hyväksyn itseni ja ominaisuuteni rakkaudella ja rauhalla ja vapautan itseni ilmentämään juuri sitä, mitä minä olen sillä minä olen se joka minä olen. Parisuhteen vaiheet ja voimaa pitkään suhteeseen Aivan aluksi jokaisessa suhteessa on romantiikan, unelmien ja nostattavan rakkauden vaihe. Kaksoisliekki suhteessa todennäköisesti tämä vaihe kypsyy pitemmällä aikavälillä.

Mitä todennäköisimmin et rakastu voimallisesti kaksoisliekkiisi, vaan tunne on jotain paljon syvempää, puhuttelevamaa ja järisyttävämpää. Tuttuus ja kotiin tulemisen tunne ovat normaalin. Hitsaudutte yhteen kaksoisliekkisi kanssa ja tässä suhteen vaiheessa teistä molemmat voivat nähdä toisensa sellaisena Jumalallisena olentona, mitä oikeasti olettekin sisimmässänne. Peilaatte toisillenne toistenne hyvät puolet esille.

Tämä vaihe on samalla vaihe, joka kertoo, millaiseen suhteenne voi parhaimmillaan yltää. Viikon, kuukauden tai vuosienkin kuluttua suhteessanne alkaa kuitenkin eriytymisen vaihe. Teistä kumpainenkin palaa takaisin myös omien henkisten kasvutehtävien pariin. Jopa kaksoisliekki rinnallasi alkaa näyttää tavalliselta ihmiseltä ja välillä arjen koukeroissa voit jopa alkaa miettiä, onko hän kaksoisliekkisi ollenkaan.

Jossain vaiheessa joudutte kohtaamaan todellisuuden, että olette erillisiä ihmisiä erillisyyden maailmassa. Tässä vaiheessa suhteessa käydään monesti läpi monenlaista ja kipuakin voidaan ehkä joutua kohtaamaan.

Johtuen kaksoisliekkisuhteen läheisestä ja intensiivisestä luonteesta, voivat tämän vaiheen kivut olla joskus rajujakin ja läpipääsemättömän oloisia. Kuitenkin teissä molemmissa säilyy aito yhteys myös hengen ja sydämen kautta. Tätä voi käyttää hyväksi esimerkiksi ristiriitaisissa tilanteissa, jolloin voit mennä meditatiivisessa tilassa kaksoisliekkiyhteyteenne keskustelemaan hengen tasoilta käsin liekkisi kanssa.

Teillä on yhtessä mahdollisuus löytää paljon laajempia ja rakkaudellisempia ratkaisuja suhteeseenne, koska olette yhtä kaikilla tasoilla.

Teillä, jos kenellä, on mahdollisuudet nousta vaikeistakin paikoista voittoon! Kaksoisliekit voivat myös sopia erityisistä tehtävistä maan päällä. Esittelen tässä nyt kaksi tehtävää, joita olen itse huomannut kaksoisliekeillä olevan tietysti henkisen kasvun lisäksi. Koska teissä on yhteys harmonisella tavalla kaikilla tasoilla, on teillä aivan erityinen kyky tuoda maan tasoon korkeavärähteisiä sieluja. Joskus liekkitehtävä onkin kasvattaa yksi tai useampia uusia lapsia, joiden värähtelytaajuus on huomattavasti edistyneellä tasolla.

Toinen tärkeä liekkitehtävä voi olla sukujen karman purkaminen. Koska olette kaksoisliekkejä, olette synnyttäneet yhteistä karmaakin. Teistä toinen on ollut inkarnoituneena ihmiseksi ja toinen sisäisillä tasoilla ja sitten olette vaihtaneet paikkaa. Joskus olette olleet myös samassa elämässä, yhdessä. Te liitytte niin maallisilta kuin taivaallisiltakin ominaisuuksiltanne hyvin vahvasti toisiinne. Siksi yksi tärkeä ja voimallinen tehtävänne voi olla yhteisn karman työstäminen. Tämä karma voi olla nk.

Ajan mittaan on tärkeää säilyttää mielessä toisesta se hengen kuva, joka näkyi parhaiten aivan alkuaikoina. Arjessa sitä ei ole mahdollista nähdä aivan aina, mutta pyri järjestämään tilanteita, missä saat uudelleen ja uudelleen aktivoitua suhteenne Jumalallista kauneutta. Kun pystyt kerta toisensa jälkeen kohtaamaan kaksoisliekkisi sielujen tasolla, se vahvistaa suhdettanne ja yhdessä pystytte kestämään maailman koettelemukset.

Tämän viikon harjoituksena on pyrkiä katsomaan kaksoisliekkiäsi Jumalallisena olentona, jos tiedät tai ajattelet olevasi liekkisi lähellä fyysisessä elämässä. Mikäli olet kohdannut kaksoisliekkisi hengen tasoilla, voit kuitenkin pyrkiä näkemään ihmisissä heidän sielun olemuksensa.

Kuvittele, että näet sielun ihmisen kasvojen ja naamioiden takana! Tämä taito on erittäin tärkeä harjoittaa kaksoisliekkisuhteessa, jossa kuitenkin molemmilla on myös ihmisen mieli ja ihmisen haasteet olemassa. Se auttaa läpi vaikeidenkin tilanteiden. Sanotaan, että monadi jakautuu sieluun, jotka ovat keskenään toisilleen kaksois kumppaneita.

Tällä viikolla teemme voimallisen kaukohoidon, jossa Jumalallinen säde laskeutuu monadin keskuspisteeseen ja hajaantuu kaikkiin sieluun kaikkien korkeimmaksi parhaaksi puhdistaen ja yhdistäen sieluja monadinsa sisällä alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Saan kuvan, että hoidossa tapahtuu astraalitasolla muutoksia, jossa mahdollisesti sielut kytkeytyvät lähemmin toisiinsa ja väleistä puhdistuu paljon karmaa pois.

Minulle annetaan myös viesti, että Sinulla on monadisi jäsenenä lupa rukoilla ja pyytää, että monadisi aktivoituu ja sen alkuperäinen henkinen DNA tietoisuus palautuu.

Tässä palauttamistoimenpiteessä vapautuu paljon vanhaa energiaa ja koko monadinen tietoisuus pääsee kohoamaan korkeammalle tasolle näkemään selkeämmin. Monadin jäsenet tekevät yhdessä tietynlaista ylösnousemustyötä emmekä voi yksistään kohota ja edetä nopeammin, mitä hitaimmat monadin osaset kykenevät. Tehtävämme onkin auttaa omalla työskentelyllämme koko monadista sielun joukkoa kohoamaan uuden ajan tietoisuuteen.

Voi olla, että teillä on nk. Elämää ja älyllisiä inkarnaatioita on muuallakin, kuin tällä planeetalla. Joskus on tarkoitettu niin, että Sinä olet syntynyt tänne ja kaksoisliekkisi on syntynyt jonnekin aivan muualle. Olette molemmat fyysisessä aineessa ja erillisyydessä, mutta aivan erinlaisissa kehoissa. Välillänne voi olla myös monta ulottuvuutta.

Tehtävänne on löytää sydänten välinen yhteys, joka voi tulla hyvin eläväksi harjoittelun tuloksena. Kirjallisuudesta löytyy kertomuksia yhteydestä kaksoislilekin kanssa ja yhtymisestä maailmojen ylitse jopa tasolla, joka on erittäin lähellä fyysistä kokemusta. On kirjoitettu ja kerrottu myös neitseellisistä raskauksista, jotka olisivat saaneet alkunsa näistä yhteyksistä. Esimerkiksi Neitsyt Marian sanotaan joidenkin lähteiden mukaan tulleen raskaaksi juuri kaksoisliekilleen, joka oli toisessa ulottuvuudessa.

Kaksoisliekkirakkaus on vahva ja ihmeellinen voima. Tällaiset lapset tietysti ovat mitä korkeinta värähtelyä ja äärimmäisen harvinaisia, mutta mahdollisia.

Uudella ajalla voimme odottaa ihmeen tavoin tulevia lapsia paljon useammin, kuin aikaisemmin. Ylipäätään tänne syntyvien lasten värähtelytaso on noussut ja nousee kaiken aikaa, jolloin on mahdollista myös hyvin hyvin korkeiden sielujen päästä osaksi fyysistä todellisuutta. Paljon mahdollisempaa on kuitenkin, että olette rakentamassa kanavaa näiden kahden ulottuvuuden välille.

Maan kultianen tulevaisuus on muuttua koko käsittämämme maailmankaikkeuden keskimmäiseksi keskipisteeksi, paikaksi, jonne johtava tiet kaikilta muilta planeetoilta.

Siksi, että olemme osoittaneet omalla elämällämme hierarkialle, että tämä on paikka, jossa Elämä voi muodosta laajimman valikoiman mahdollisuuksia. Tunnekehomme ja kokemuskehomme ovat syvempiä, kuin missään muualla ja rotukirjo meissä on laajempi, kuin millään muulla planeetalla. Siitä syystä olemme synnyttämässä tänne toimintakeskusta, josta käsin voi olla yhteydessä kaikkialle kosmisille alueille. Kaksoisliekkien tehtävä voi olla tämän verkoston rakentaminen ja se työ tapahtuu aina inkarnoitumalla eri ulottuvuuksiin tai eri planeetoille yhtä aikaa.

Jos sinulla on kaksoisliekki toisessa ulottuvuudessa voi olla, että et ole koko elämäsi aikana kokenut tarvetta seurustella kenenkään kanssa. Olet ehkä mieluummin yksin, kuin etsit parisuhdetta tästä maailmasta. Saatat kokea kaipausta jonnekin tai tuntea kuuluvasi todella elävästi johonkin toiseen maailmaan.

Tällaista samanlaista kaipausta tosin on olemassa myös silloin, kun kaksoisliekki on tässä maailmassa. Miten näin suuren välimatkan voi sitten kestää? Teille on annettu kaksoisliekkitila, joka löytyy sydämestä sisäisiltä tasoilta.

Mitä enemmän suostut hoitamaan tätä tilaa, sen enemmän lievyttyy oma kaipauksesi. Saat syvää tyydytysta oman sielun tehtävän tekemisestä. Kuulostele sydäntäsi nyt, onko Sinulla yksi tehtävä kasvattaa kaksoisliekkitilaa? Tuo kaksoisliekkitila on ajattomilla tasoilla, ykseyden valon maailmassa. Se on paikassa, jossa on tietoisuus, että yksi pieni piste kätkee sisälleen jo aivan kaiken.

Tuossa tilassa ollessanne ette ole erillisiä, vaan sinä olet minä ja minä olen sinä. Olette kuin kiinalainen vanha symboli Yin Yang. Sinussa on hän ja hänessä on sinä. Mustan puolen keskellä on valkea piste ja valkean puolen keskellä musta.

Kun menemme kyllin syvälle itseemme tulemme huomaamaan, että olemme peilimme kanssa yhtä ja samaa. On vain yksi elämä, joka elää meitä kauttamme. Viisaan ajattelijan sanoin; ei ole joko tai, on sekä että.

Kristustietoisuuden keskipisteessä voimme intuitiivisesti ymmärtää tämän; toistensa peilit luovat toisensa vastavoimallaan ja ovat samalla yksi ja sama asia. Kun etsit kaksoisliekkiäsi, etsit todellisuudessa myös syvintä itseäsi. Kaksoisliekkitilan voit kuvitella vaikkapa sydämen malliseksi huoneeksi oman fyysisen kehosi yläpuolella.

Istut yhteisessä sydämessäsi sillä puolella, joka on Sinulle tarkoitettu. Voit olla sydämessä jo valmiina odottamassa, vaikka kaksoisliekkisi ei vielä sinne tulisikaan.

Mitä useammin kuvittelet itsesi tuonne sydämen malliseen huoneeseen, sen voimakkaammaksi ja vahvemmaksi yhteytenne muodostuu. Tämän harjoituksen myötä voit vahvistaa kaksoisliekkitilaa. Voit joskus kokea hänet vierelläsi vaikka hän ei olisikaan siinä. Hyvin monissa lähteissä on kuvattu taianomaisia kohtaamisia, kun jokin toisen tason ovi on auennut ja kaksoisliekit ovat saaneet olla tässä kaksoieliekkitilassa hetken aikaa yhtä. Se kohtaaminen on aivan yhtä taianomainen, kuin todellisen maailman kohtaaminenkin.

Voit tuntea sen elävästi, voit saada siitä lohdutusta, voit ammentaa sieltä voimaa ja viisautta. Kaksoisliekkisi on aina siellä toisella tasolla energiana ja mitä pidemmälle kehitymme, hän on siellä myös henkiolentona! Teillä on siis aina, aivan aina olemassa sisäinen salainen koti, jossa voitte tavata niin usein, kuin ikinä tahdotte! Kaksoissielut Kaksoissielut ovat melkein kuin kaksois liekkejä. Heistä on käsitykseni mukaan käytetty myös nimitystä maaginen kumppani. Maaginen kumppani on ikäänkuin ovi todellliseen kaksoisliekkien maailmaan.

He ovat henkilöitä, joita erehdymme usein ajattelemaan kaksois liekeiksi. Maagisesta kumppanista kerron enemmän Pyhä parisuhde -posteissa. Jokaisella yksilöllä on 12 kaksoissielua. He ovat osa kaksoiskumppaniryhmää. Nämä 12 ovat kuitenkin äärimmäisen läheisiä maatyössänne. Joitakin teitä siunataan saamaan muutamia näistä lähellenne maan päällä. Teistä tuntuu, että olette tunteneet toisenne ja työskennelleet toistenne kanssa ikuisuuden ja niin todella olettekin.

Tämä on verrattavissa niihin 12 ylösnousseeseen mestariin, joihin yhdistytte kiivetessänne Kristus-valoon. Hyvin harvat teistä ovat kaksoissieluja 12 mestarille, jotka odottavat rivissä saapumistanne.

Tämä tapahtuu ohjeistustarkoituksessa, koska olette merkittävä opettaja ja energianne liittyy tähän valotietoisuuteen. Tämän olentoryhmän kesken on ollut monia siunattuja romanttisia kohtaamisia. Smith Tämän illan hoidossa menemme läpi kaksoissieluovesta kaksoisilmentymien tasolle. Kaksoissielu on ensimmäinen kolmesta kaksoisilmentymästä, joita on myöhemmin kaksoisliekit ja korkeimpana kaksoissäde ilmentymä.

Tänään menemme valkoiseen valoon, joka suojelee kaksoisilmentymien pyhää maailmaa. Rakkaus kaksoisilmentymien välillä on aina olemukseltaan vapaata. Siinä ei tulisi olla minkäänlaista valtaa tai alistamista suuntaan tai toiseen. Joskus kuitenkin välillänne on vielä karmaa tai toisella teistä on käsittelemätöntä karmaa olemassa. Silloin myös valta ja alistamissuhteet voivat olla näkyvissä kaksoisilmentymien suhteissa. Silloin ainoa keino on käsitellä yksilöiden karmaa, jotta tulisimme tarpeeksi puhtaiksi astumaan ehdottoman rakkauden ja ehdottoman vapauden tasoille.

Valkoinen valo suojaa näitä tasoja ja tänään teemme hoitoa, jotta voisimme ilmentää noita jaloja ominaisuuksia elämässämme ja tulla vahvoiksi itsen mestariudessa, joka on tietynlainen edellytys puhtaalle ja täysin universaaliin rakkauteen saatetulle kaksoisilmentymän kohtaamiselle. Sydämen avoin portaali, yhteisen kaksoisliekkisydämen luominen Olemme jo monesti puhuneet sydämen tietoisuudessa pysymisestä sekä siitä, että olemme jo yhtä kaksoisliekkimme kanssa sydämen tasolla.

Sydämessä on sen syvimmissä kammioissa tallennettuna muistijälki kaksoisliekistä rakkaana, mutta unohdettuna. Tuo muistijälki on ajalta, jolloin olimme vielä yksi yhdessä kehossa. Se sisältää myös kaiken meitä erottaneen energian tiedon. Nyt voimme jälleen muistaa uudelleen näitä asioita, luoda kaksoisliekkiyhteyden sydämessämme uudelleen, vaikka se olisi pahastikkin vaurioitunut. Se mikä meissä on sisäisillä tasoilla, se ilmentyy lopulta myös ulkoisesti. Tämä on lohdullinen uutinen kaikille niille, jotka nyt kokevat, etteivät ole minkäänlaisessa yhteydessä kaksoisliekkinsä kanssa.

Se kertoo, että voimme tehdä itse asialle aktiivisella työllä jotain. Miten tämä sitten tapahtuu? Kaksoisliekki on tila, jossa ykseys kahden eri puolen välillä, miehen ja naisen välillä, sielunpuolikkaiden välillä on samalla sekä erillisyydessä ulkopuolellamme, että ykseydessä sisäisesti meissä. Se on sitä yhtä aikaa aina. Tavallaan kahden tekijän sijasa meissä onkin neljä aktiivista kokijapistettä. Kaksi sinussa ja kaksi kaksoisliekissämme. Pyhän kolminaisuuden kautta näistä neljästä syntyy lopulta 12 kierteinen kaksoisliekki DNA.

Hieman vaikea käsite, mutta yritän selittää tätä tarkemmin. Meissä itsessämme on aina sekä mies, että nainen. Sisäinen mies meissä muodostaa ykseyden ja parisuhteen sisäisesti sisäisen naisen kanssa. Ei ole olemassa mitään, mikä olisi vain meidän ulkopuolella, vaan yksi pieni kipinä on jo kaikki. Siksi myös sisäinen parisuhteemme ON JO se kaksoisliekkisuhde, jota etsimme. Voit siis aloittaa sen suhteen etsimisen itsestäsi, sisimmästäsi!

Voit alkaa visualisoida sisäisesti, millaisessa parisuhteessa mies ja nainen sinussa ovat. Millainen on sisäinen miehesi? Millainen on sisäinen naisesi? Miltä sinusta tuntuu naisena? Määrittele ominaisuuksia sisäisen naisesi ja sisäisen miehesi mukaan.

Entä löydätkö itsestäsi neutraalitilan, jossa et ole näitä kumpaakaan? Yhtä aikaa ja samalla, kun sisäinen kaksoisliekkisuhteesi on sydämessäsi aina, ilmentyy sama suhde ulkoisesti niin, että Sinä edustat kaksoisliekkisuhteen toista puolta ja jossain erillisyyden tasoilla sinusta on kaksoisliekkisi olemassa.

Vastapoolit ovat täydellisessä tasapainossa ja kaksoisliekkisydämestä nähtynä aina yhtä kaukana yhteisestä keskipisteestään. Asiaa monimutkaistaaksemme toteamme vielä, että ei oikeastaan olekaan erillisyyttä, vaan olemme jo yksi. Olemme yksi myös siinä, että feminiininen ja maskuliininen ovat yksi ja sama asia. Jos tarkastelemme näitä näennäisesti toistensa vastakohtia hyvin korkeassa tiedostamisen tilassa tulemme näkemään, että ne todella ovatkin toistensa peilikuvat, siis toistensa kaltaiset.

Kun tämä oivallus tapahtuu, saavutat hopeisen ydinräjähdyksen kaltaisen ajattoman tilan, Jumalallisen orgasmin, jossa energia virtaa valtavana kaikkien kehojesi läpi ja kaksoisliekkisydän on syntynyt ja yhdistynyt uudelleen.

Tämä toistensa yhdenkaltaisuuden näkeminen synnyttää kaksoisliekkisydämen myös sisäisesti sinussa. Samalla aktivoit oman siäisen henkisen 12 DNA: Sinun ei tarvitse välttämättä yltää tuohon hyvin korkeaan tiedostamisen tilaan joskin harjoituksissa voit saavuttaa sen.

Riittää, että mentaalisesti ajattelet tilaa ja sieltä virtaa energiaa jo sinulle. Se energia purkaa muistijäljestä kaikkea sitä, mikä on sinut erottanut kaksoisliekistäsi ja auttaa jälleen rakentamaan sydänyhteyden sinun ja hänen välille.

Kuvittele, että sinussa on sisäinen mies ja sisäinen nainen. Voit kuviella ne vaikkapa valopalloiksi. Kuvittele sitten, että nämä valopallot sulautuvat yhdeksi isoksi valoksi. Kaksoisliekit ja uskottomuus Kaksoisliekkien tai yleensäkin korkean henkisen suhteen uskottomuutta voidaan katsoa vähän toisessa mielessä, kuin maallista minä omistan sinut suhteen uskottomuutta.

Kaksoisliekkien suhteessa on kaksi vapaata ihmistä, jotka ovat vastuussa itselleen omista teoistaan. Liekkisuhde ei voi onnistua, jos jompi kumpi vaatii toista tilivelvolliseksi itselleen.

Toisaalta suhde ei myöskään onnistu, jos toinen ei voi olla avoin toiselle. Kaksoisliekkien seksuaalisuus on ainutlaatuista, puhdasta ja pyhää. Se on kuin ensikertaa kokisi rakastumisen ja uskottomuus on pääasiassa uskottomuutta itselleen. Se on uskottomuutta sille tosiasialle että tätä kaunista yhteyttä ei voi saavuttaa kenenkään toisen ihmisen kanssa.

Se on myös uskottomuutta itselleen siinä mielessä, että kaikenlainen kaksoisliekkien välinen suhteen puhtauden loukkaaminen kostaantuu lähinnä itselleen. Synteettisiä kannabinoideja tunnetaan kaikkiaan useita kymmeniä ja osa niistä on alun perin suunniteltu lääkeaineiksi mutta todettu myöhemmin lääkekäyttöön sopimattomiksi.

Näitä laboratoriossa valmistettuja, huumaaviin tarkoituksiin suunniteltuja aineita kutsutaan muuntohuumeiksi. Synteettisiä kannabinoideja myydään internetissä myös lähes puhtaina jauheina muiden muuntohuumeiden tavoin.

Puhdasainetta helpompi käyttötapa ja viranomaisten työn hankaloittaminen ovat olleet todennäköisimmät syyt siihen, miksi Spice-valmisteet on ylipäätään kehitetty. Kasvirouheisiin lisätyt kannabinoidit ovat osoittautuneet viranomaisille huomattavasti vaikeammiksi tunnistaa kuin kannabinoidit puhtaina jauheina. Spice-valmisteiden suosio on ollut aivan eri luokkaa kuin muilla ns.

Syitä suosioon on varmasti useita, kuten halpa hinta, houkuttelevat myyntipakkaukset, helppokäyttöisyys ja näennäinen turvallisuudentunne, kun valmisteita on markkinoitu totuudenvastaisesti luonnollisina yrttivalmisteina.

Synteettisten kannabinoidien, kuten muidenkaan muuntohuumeiden vaikutuksista ei tiedetä paljon. Varsinkaan pitkäaikaisista vaikutuksista ei ole mitään tieteellistä tietoa. Muuntohuumeiden käyttäjät toimivatkin eräänlaisina koekaniineina käyttäessään aineita. Spice-valmisteiden vaikutusajan on raportoitu kestävän noin kuusi tuntia. Saksassa on raportoitu käyttäjistä, jotka ovat saaneet Spice-valmisteista psykoosin tapaisia paniikkikohtauksia sekä kärsineet sydämen ja verenkierron häiriöistä.

Oireet ovat muistuttaneet marihuanan yliannostusta. Spice-valmisteiden yksi vaaratekijä piilee siinä, että niiden sisältämien synteettisten kannabinoidien pitoisuus voi olla mitä tahansa. Pitoisuutta tai käyttöannosta ei ole ilmoitettu pakkauksissa. Eläinkokeissa on todettu, että JWH ja CP 47, ovat moninkertaisesti tehokkaampia huumaavilta vaikutuksiltaan kuin kannabiksen sisältämä tetrahydrokannabinoli.

Näistä syistä yliannostusriski Spice-valmisteilla on huomattavasti suurempi kuin marihuanalla. Lisäksi joidenkin synteettisten kannabinoidien aineenvaihduntatuotteista on epäilty olevan myrkyllisiä.

Nalle puhin ajatuksia rakkaudesta kipu orgasmin jälkeen -

Tällä viikolla otamme vastaan hoitoa, joka auttaa meitä viimeistelemään oppiläksyt Jumalallisten vastinpariemme kanssa. Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kun pystyt sallimaan itsellesi kaksoisliekkionnen, pystyt sallimaan myös runsautta hyvin monilla elämän osa-alueilla. Kaksoisliekkiys ei siis tarkoita sitä, että olet saapunut maailman helpoimpaan suhteeseen. Voit sex jasmin jätti tissit tässä itsesi hopeisena kipinänä, joka on lähtenyt Jumalan sydämen keskuksesta ja matkaa alas fyysiseen kehoon kiinnittyen aivojen Hypothalamuksen keskukseen halliten, leviten sieltä jokaisen solun tuman ytimeen ja aistien koko fyysisetä kehoa. Karman hoitaminen auttaa teitä tulemaan lähemmäksi, vaikka teidät olisi erotettu toisessa elämässä. Vastasyntyneet kuitenkin kärsivät enemmän neurologisista oireista tästä syystä en kaipaa entisiin mataliin keisarileikkausmääriin. Vanhemmuus ja kotoutuminen, verkostojen ja vertaisuuden merkitys Monikulttuurisuuden asiantuntija Mina Zandkarimi mina. Kaksoisliekkien tehtävä voi olla tämän verkoston rakentaminen ja se työ tapahtuu aina inkarnoitumalla eri ulottuvuuksiin tai eri planeetoille yhtä aikaa.

0 thoughts on “Nalle puhin ajatuksia rakkaudesta kipu orgasmin jälkeen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *